5’inci Yargı Paketi’ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda yasalaştı (1)

TBMM Genel Heyetinde, 5’inci Yargı Paketi‘ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkında Kanun Teklifi kabul edilerek maddeleşti.

Kanuna nazaran, iş yoğunluğunun ya da işçi sayısının fazla olduğu icra dairelerinde; dairenin tertipli, uyumlu ve verimli çalışmasını sağlamak için Hakkaniyet Bakanlığınca, icra müdür ve müdür yardımcıları ortasından, icra müdürünün yetkilerini haiz bir “icra başmüdürü” görevlendirilebilecek.

İş yoğunluğunun ya da icra dairesi sayısının fazla olduğu vilayetlerde Hakkaniyet Bakanlığınca yetki etrafı de belirlenmek suretiyle bir ya da birden fazla icra daireleri başkanlığı kurulabilecek. Başkanlıkta bir başkan ile yeteri kadar başkan yardımcısı bulunacak. Başkan birinci derslik olmuş, başkan yardımcısı ise birinci sınıfa ayrılmış isminde yargı hakim ve cumhuriyet savcıları ortasından muvafakatleri alınarak Bakanlıkça atanacak. Ayrıyeten başkanlıkta, yeteri kadar icra başmüdürü, icra müdürü, icra müdür yardımcısı, icra katibi ve işgören görevlendirilecek.

Başkanlık, icra dairelerinin nezaret ve kontrollerini meydana getirecek, yönetimsel işlerine bakacak, mevzuatla verilen vazifeleri yerine getirecek. Bu karar batkı daireleri ile batkı dairelerinde çalışan vazifeliler hakkında da uygulanacak.

İcranın geri bırakılması sonucunda lokal mahkemeye yetki

İcranın geri bırakılması kararını verme yetkisi, kanun yolu etabına nazaran bölge adalet sarayı mahkemesi ya da Yargıtaydan alınarak takibin yapıldığı yer icra mahkemesinde olacak. İcranın geri bırakılması kararının, istinaf ve temyiz kademeleri bakımından değişik ayrı alınması adabı ise koruma edilecek.

Bölge adalet sarayı mahkemesince istinaf müracaatının kati olarak temelden reddine karar verilmesi halinde, alacaklının istemi üstüne, ek olarak sürece gerek kalmaksızın teminata bahis olan para alacaklıya ödenecek.

İstinaf müracaatının asıldan reddine ilişkin karara karşı temyiz yolunun açık olması halinde icranın geri bırakılması kararının tesiri, temyiz yoluna başvurma mühletinin dolmasına kadar devam edecek.

Haczi meydana getiren işgören, sicile kayıtlı mallar hariç olmak suretiyle haczettiği malın kıymetini takdir edecek, gerektiğinde uzmana başvurabilecek.

Haczedilmiş lakin koruma altına alınmamış mallar satış talebi üstüne koruma altına alınacak ya da ihale alıcısına teslime hazır hale getirilecek, aksi takdirde satış yapılamayacak.

Sicile kayıtlı motorlu kara araçlarında ise alacaklı, hacizden itibaren 6 ay içinde satılmasını isteyebilecek.

-1 yıl içinde haczolunan malın satışını isteyebilecek

Bir göç eder malla ilgili üçüncü kişi yedieminliği kabul etmiş olduğu takdirde bu mal koruma altına alınmayacak. Fakat takibin devamına karar verilirse mal koruma altına alınabilecek.

Alacaklı ya da borçlu, hacizden itibaren 1 yıl içinde haczolunan malın satışını isteyebilecek. Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı da bu karara doğal olarak olacak. Bir senelik müddet içinde satışı istenip de artırma sonucu satışı gerçekleştirilemeyen mahcuz hakkında satış isteme müddeti, satış isteyen alacaklı bakımından bir senelik mühletin sona ermesinden itibaren bir yıl daha uzayacak. Satış talebiyle beraber kıymet takdiri ve satış masraflarının tamamının peşin olarak yatırılması zarurî olacak.

Sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından koruma, kıymet takdiri ve satış talebinin beraber yapılması ve bunlara ilişkin sarfiyatların tamamının beraber ve peşin olarak yatırılması mecburî olacak.

Kıymet takdiri ve satış masraflarının, sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından ilaveten koruma harcamasının tamamı, satış talebiyle beraber peşin olarak yatırılmazsa satış talebi vaki olmamış sayılacak.

Satış talebiyle beraber peşin olarak yatırılan ölçünün satış süreçleri esnasında yetersiz kalmış olduğu anlaşılırsa icra müdürü tarafınca satış isteyene 15 günlük mühlet verilecek ve bu sürede tamamlanmamış ölçü tamamlanmazsa satış talebi vaki olmamış sayılacak.

Belirtilen harcamalar Hakkaniyet Bakanlığınca her yıl yürürlüğe konulmuş olan tarifede belirlenecek.

Rızaen satış yetkisinin kuralları

Borçlunun borcunu tertipli taksitlerle ödemeyi taahhüdü ya da alacaklı ile borçlunun hacizden evvel ya da sonrasında borcun taksitlendirilmesi için yapacakları sözleşme sebebiyle icra dairesinde düzenlenecek tutanak ya da kağıt, damga vergisinden kural dışı olacak.

Maddeyle, talebi halinde borçluya, haczedilen malın rızaen satışı gayesiyle yetki veriliyor. Borçlu, kıymet takdirinin bildirisinden itibaren 7 gün içinde haczedilen malının rızaen satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilecek. Kıymet takdiri yapılmadığı durumlarda borçlu da kıymet takdiri yapılmasını isteyebilecek. İcra müdürü, kıymet takdirinin katılaşmasından sonrasında cebri satış süreçlerini durdurarak borçluya 15 günlük mühlet verecek. Borçluya verilen mühletin başlangıcından icra mahkemesinin sonucuna kadar geçen sürede alacaklı bakımından satış isteme mühleti işlemeyecek.

Rızai satışta karşılık, malın muhammen değerinin yüzde 90’ına karşılık gelen ölçüsü ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu ölçüsü ve ayrıyeten bu ölçüye ek olarak bu evreye kadar bu mahcuz için meydana getirilen takip harcamaları toplamından azca olamayacak.

Borçluyla anlaşan alıcının, belirlenen bedeli borçluya verilen 15 günlük müddet içinde evraka ödemesi halinde icra müdürü, lüzumlu data ve evrakları temin ettikten sonrasında satışın onayı ile malın bölüm ve teslim süreçlerinin yapılmasına karar verilmesi için belgeyi derhal icra mahkemesine gönderecek. Mahkeme, en geç 10 gün içinde yapacağı araştırma sonucunda evrak üstünden talebin kabulüne ya da reddine kati olarak karar verecek. Kabul kararıyla malın mülkiyeti alıcıya geçecek ve tüm hacizler kaldırılarak dönem ve teslim süreçleri gerçekleştirilecek. Ret sonucu verilmesi halinde yatırdığı karşılık alıcıya iade edilecek.

Elektronik ortamda açık artırmaya ilişkin kararlar

Kanunda, elektronik ortamda açık artırma suretiyle satışa ilişkin kararlar de düzenleniyor. Haczolunan malın satışı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne entegre elektronik satış portalında açık artırma suretiyle yapılacak. Açık artırmada teklif verme mühleti 7 gün olacak.

Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında ve teklif verme kanalıyla yapılacak. Teklif verenlerin ferdî detayları, artırma müddeti içinde bilişim sistemini işleten kamu vazifelileri hariç asla kimse tarafınca görülemeyecek ve bilişim sisteminde gösterilemeyecek.

Teklifler ortasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen değerinin binde birinden ve her halde 100 liradan azca olamayacak.

Açık artırmada en yüksek teklifi veren, artırma mühleti içinde kendisinden yüksek bir teklif verilmedikçe teklifini çekemeyecek ve teminatını alamayacak.

Açık artırma mühletinin son 10 dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi halinde açık artırma bir sefere mahsus olmak suretiyle 10 dakika uzatılacak.

Elektronik satış portalında satış süreçlerinin inançlı bir halde gerçekleştirilmesini engellemiş olan ya da elektronik pazarlama tekniği ile ihale alıcılarının hak ve menfaatlerine ziyan veren web siteleri hakkında, İnternet Ortamında Meydana getirilen Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Kanalıyla İşlenen Hatalarla Uğraş Edilmesi Hakkında Kanun kararları uygulanacak.

Elektronik satış portalının işleyişini ya da güvenliğini tehlikeye sokan ya da satış portalına erişimi engellemiş olan ya da zorlaştıran özellikte hareketlerde bulunan gerçek ve hukuksal şahısların, satış portalına girişi Hakkaniyet Bakanlığınca 3 ay mühletle engellenecek. Engelleme süreci, derhal uygulanmaya başlanacak ve satış portalının ilgili bireylerin görebileceği bir kısmında duyurulacak. Bu sürece karşı, duyuru tarihinden itibaren 15 gün içinde Kabahatler Kanunu kararları uyarınca barış ceza hakimliğine başvurulabilecek. Hakim, başvuruyu acil olarak karara bağlayacak. Müracaatın yapılmış olması ihalenin tamamlanmasını engellemeyecek.

Teklif verme müddeti içinde bilişim sisteminin bakımı ya da güzelleştirilmesi için lüzumlu olan süreçler yapılabilecek. Bu süreçler, ihalenin geçerliliğini etkilemeyecek.

Haczedilen malın satışına ilişkin hazırlık süreçleri

Kanunla, haczedilen malın elektronik ortamda satışına ilişkin hazırlık süreçleri de gene belirleniyor.

Buna nazaran birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı, başlangıç tarihinden minimum 15 gün evvel duyuru edilecek. Elektronik satış portalında yapılacak duyuru, artırmanın bitimine kadar erişime açık tutulacak. İkinci artırmanın başlangıç zamanı, birinci artırmanın bitimi tarihinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde belirlenecek.

İlanın hali ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı icra dairesince alakadarların menfaatlerine en uygun geleni nazarıdikkate alınarak atama olunacak. İlanın yurt seviyesinde piyasaya sürülen bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu duyuru satış talebi tarihinde tirajı 50 bin üstünde olan ve yurt seviyesinde dağıtımı meydana getirilen gazetelerden biriyle yapılacak.

Gazete ile yapılacak ilanlara satılacak şeyin eşeysel, mahiyeti, kıymetli vasıfları, muhammen kıymeti ve bulunmuş olduğu yer, birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı ile artırmaya ilişkin bilgilerin yer almış olduğu elektronik satış portalı yazılacak. İcra dairesince yapılması mecburî ilanlar haricinde, taraflar elektronik satış portalında yer edinen duyuru metnini, harcaması kendilerine ilişkin olmak suretiyle, diledikleri vasıtalarla duyuru edebilecek. Fakat hususi mahiyetteki bu duyuru resmi muameleye tesir etmeyecek.

İlan edilen metinler ortasında farklılık bulunması halinde elektronik satış portalında duyuru edilen metin temel alınacak.

Elektronik satış portalında yapılacak ilanda şu mevzular yer alacak:

Satılacak şeyin eşeysel, mahiyeti, kıymetli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunmuş olduğu yer ve var ise görselleri ile artırma şartnamesinde yer edinen başka detayları,

Artırmaya katılabilmek için mahcuzun değerinin yüzde 10’unu karşılayacak meblağdaki teminatın satışı meydana getiren icra dairesinin banka hesabına yatırılmasının mecburî olduğu, teminatın nakit olması durumunda en geç artırma mühletinin bitiminden evvelki gün saat 23.30’a kadar yatırılması gerektiği,

Gösterilecek teminatın güvence mektubu olması halinde, artırmaya katılacakların, en geç artırma müddetinin bitiminden evvelki iş günü mesai bitimine kadar satışa husus mahcuzun değerinin yüzde 10’unu karşılayacak fiyatta kati ve müddetsiz banka güvence mektubunu, satışı meydana getiren icra dairesine tevdi etmelerinin zarurî olduğu,

Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacakların, en geç artırma müddetinin bitiminden evvelki iş günü mesai bitimine kadar satışı meydana getiren icra dairesine müracaat etmelerinin mecburî olduğu,

Paylı satışın mümkün olduğu hallerde açık artırma mevzusu malı muhakkak hisselerle satın almak isteyen ortaklaşa alıcıların, en geç artırma müddetinin bitiminden evvelki iş günü mesai bitimine kadar satışı meydana getiren icra dairesine müracaat etmelerinin zarurî olduğu,

Satış talep eden ve artırmaya katılmak isteyen alacaklı ile iştirakin satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen hisse sahibinin, en geç artırma mühletinin bitiminden evvelki iş günü mesai bitimine kadar satışı meydana getiren icra dairesine müracaat etmeleri halinde alacağın ya da iştirak hissesinin teminatı karşıladığı ölçü kadar kendilerinden güvence alınmayacağı,

Kaideler yerine gelmişse malın en yüksek teklif verene ihale edileceği,

Elektronik satış portalında verilecek tekliflerin haczedilen malın muhammen değerinin yüzde 50’si ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu ölçüsü ve ayrıyeten bu ölçüye ek olarak paraya çevirme ve paylaştırma harcamalarını geçmesi gerektiği,

İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de mühleti içinde ihale bedelini yatırmaması halinde, alınan teminatın iade edilmeyip ilk olarak satış harcamalarından düşülmek suretiyle alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödeneceği,

Taban ihale bedelinin teklif edilmemesi sebebiyle ihalenin yapılamadığı ya da en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edilmiş olduğu hallerde ikinci artırmanın birinci açık artırmadaki kurallar çerçevesinde yeniden yapılacağı,

İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın elektronik satış portalında duyuru edilmiş olduğu tarihten itibaren en geç 7 gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerektiği,

Satışa katılanların tüm ekleriyle beraber şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacakları,

İhalenin katılaşması üstüne malın tescil ve teslim süreçlerinin yapılacağı.

İhalenin nihaileşmesi üstüne taşınırın ihale alıcısına teslimi ya da sicile kayıtlı malın ihale alıcısı ismine tescili, damga vergisi ve katma paha vergisinin yatırılmasından sonrasında gerçekleştirilecek.

Avukatların meslekleriyle ilgili işledikleri kabahatler bakımından istinaf kanun yolunda katılaşan kararlara temyiz kanun yolu açılıyor. Fakat bu düzenleme, 15 Temmuz 2020’den evvel verilmiş kati nitelikteki kararlar bakımından uygulanamayacak. Cezası infaz edilmekte olan mahkumlar, bu husus kararlarından faydalanmış olduğu takdirde tutukluluğunun devam edip etmeyeceği mevzusunda sonucu veren birinci aşama mahkemesince kıymetlendirme yapılacak.

Hakim ve savcılık adaylığına atanma kaidelerinden, “alışılmışılığın haricinde etrafın yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini denetim zorluğu çekmek suretiyle mahzuru bulunmamak” kaidesi kaldırılıyor.

(Sürecek)

AA / Ahmet Alp Özden – Son Dakika Haberleri

Kaynak: Haberler.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir