ahlaksizlik yapan memuru zamanasimi suresi kurtardi nNK69SJB

Ahlaksızlık yapan memuru zamanaşımı süresi kurtardı!

Ahlaksızlık meydana getiren memuru zamanaşımı müddeti kurtardı!

Danıştay kararlarının uygulamayı şekillendirdiğini birçok yazımızda açıklamıştık. Bu yazımızda da bir Danıştay sonucu çerçevesinde zamanaşımı müddetinin geçirilmesinin ahlaksızlık meydana getiren bir memura verilen disiplin cezasını nasıl fonksiyonsuz kıldığını açıklamaya çalışacağız.

Disiplin cezalarında zamanaşımı mühletleri

Zamanaşımı müddetleri fiillerin mahiyetine nazaran değişik değişik olsa da hukuk sisteminde yer edinen bir düzenleme olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda da yerini almıştır. 657 sayılı Kanunun zamanaşımı başlıklı 127 nci hususunda zamanaşımının ayrıntılarına yer verildiğini görüyoruz. Buna nazaran; Bu Kanunun 125 inci unsurunda sayılan eylem ve halleri işleyenler hakkında, bu eylem ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve aşama ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,

b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,

Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Disiplin cezasını gerektiren eylem ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Görüleceği suretiyle, memurlar tarafınca işlenen bir eylem ne kadar ağır olursa olsun zamanaşımına uğramışsa memura disiplin cezası verilmesi mümkün değildir.

Ahlaksızlık meydana getiren işyar, zamanaşımı yardımıyla kurtuldu

Danıştay 12. Daire Başkanlığının 2020/2601 E., 2020/4755 K. Nolu sonucunda zamanaşımı yardımıyla memuriyetten atılan bir kişinin nasıl döndüğünü görüyoruz.

Bu Kararda şu tabirlere yer verilmiştir; .İdare Mahkemesince verilen . tarihindeki ve E:., K:. sayılı kararda; davacının, Çorum ili, . ilçesi, . İlkokulunda öğretmen iken, talebesi Y.C. ile öğrenci-öğretmen olağan münasebet sonunu aştığı, duygusal yakınlaşma boyutuna girdiğine yönelik ile alakalı tezlerin sübuta erdiği görüldüğünden, davacının vazifesinin ve fiilin niteliği dikkate alındığında, bu eylem ve davranışlarının memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak kalite ve yüz kızartıcı, utanç verici özellikte olduğu, münasebetiyle aksiyonuna uyan dava mevzusu disiplin cezası ile cezalandırılmasında hukuka terslik bulunmadığı nedeni öne sürülerek davanın reddine karar verilmiştir.

Ayrıyeten, .Bölge Yönetim Mahkemesi … İdari Dava Dairesince; vakada, davacının, 21.10.2016 tarihinde . Polis Merkezi Amirliği’ne verdiği ” Benim 25 Nisan 2014 tarihinde Borçka’ ya gidişimin akabinde …’in beni telefonla aramaları sıklaştı. Bu aramalar vakitle duygusal içerikli konuşmalara dönüşmeye başladı. Ben başlangıçta …’i evli olduğum ve bu görüşmelerin yanlışsız olmadığı mevzusunda uyardım. Lakin bu görüşmelerin devam etmesi üstüne benim de gururumun okşanması ve bu durumun hoşuma gitmesi sebebiyle orta sıra kelamlı olarak karşılık verdim…” istikametindeki sözü ile evrak içindeki başka tüm data ve evraklar beraber değerlendirildiğinde; davacının, Çorum ili, . ilçesi, . İlkokulundan talebesi olan Y.C. ile vakitle öğrenci-öğretmen olağan bağlantı hududunu aştığı, duygusal yakınlaşma boyutuna girmiş olduğu ve adı geçen öğrencinin yaşanmış olan vakalar esnasında ufak yaşta olduğu hususu da bir ortada değerlendirildiğinde, davacının işlediği fiillerin memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak kalite ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici özellikte olduğu, münasebetiyle hareketine uyan dava mevzusu disiplin cezası ile cezalandırılmasında hukuka karşıtlık bulunmadığı netice ve kanaatine ulaşıldığı bu durumda, Yönetim Mahkemesince davanın reddine karar verilmesinde netice prestijiyle isabetsizlik bulunmadığı nedeni öne sürülerek istinaf müracaatının üstte belirtilen münasebet ile reddine karar verilmiştir.

Danıştay, zamanaşımına uyulmadığı için memuriyete dönmesine karar verdi

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Zamanaşımı” başlıklı 127. unsurunda zamanaşımı müddetlerine detaylı bir formda yer verilmiştir.

Disiplin cezaları kamu hizmetinin gereği suretiyle yürütülmesi bakımından kamu vazifelilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri ya da mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üstünde direkt ve kıymetli sonuçlar doğurmaları sebebiyle öznel ve ferdî tesirleri bulunmuş olduğu suretiyle kamu vazifesinin gereği suretiyle sürdürülmesi ve kamu sisteminin sağlanması bakımından objektif ve kamusal değere sahiptirler. Bu bakımdan disiplin soruşturmalarının yapılmasında izlenecek yol, ceza verilecek fiiller ve ceza vermeye yetkili makam ve heyetler olumlu olarak mevzuatta belirlenmekte, öğreti ve yargısal içtihatlarla da husus ile ilgili disiplin hukuku prensipleri oluşturulmaktadır.

Üstte açık metnine yer verilen ve memurluktan çıkarma cezalarında altı ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğrayacağını söz eden mevzuat sonucu karşısında bu müddetin düzenleyici bir mühlet olduğu sonucuna varmanın hukuken mümkün bulunmadığı, belirtilen müddetin geçirilmesinden sonrasında disiplin soruşturmasına başlanamayacağı açıktır.

Ahlaksız eylem adeta taammüden zamanaşımına uğratılmış

Vakada, davacının ablası tarafınca BİMER’e verilen 24.08.2016 tarihindeki yakınma dilekçesinin 06.09.2016 tarihinde davalı yönetim kayıtlarına girmiş olduğu ve davacı hakkında 11.12.2017 tarihindeki soruşturma oluru alındığı ve disiplin soruşturmasına başlandığı anlaşılmıştır.

Bu durumda Yönetimin davacının disiplin soruşturmasına husus aksiyonunu 06.09.2016 tarihinde öğrendiği, soruşturma zamanaşımı mühleti geçtikten sonrasında verilmiş olan 11.12.2017 tarihindeki soruşturma oluruna dayalı olarak disiplin cezası tesis edilmiş olduğu görülmektedir.

Bu durumda; soruşturma zamanaşımı müddeti geçtikten sonrasında verilmiş olan 11.12.2017 tarihindeki soruşturma oluruna dayalı olarak tesis edilen dava mevzusu süreçte hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu prestijle, davanın reddi tarafındaki Samsun Yönetim Mahkemesi sonucuna karşı meydana getirilen istinaf müracaatının reddi yolundaki temyize husus Bölge Yönetim Mahkemesi sonucunda tüzel isabet bulunmamaktadır.

Vakadan nasıl bir ders çıkarmamız gerekiyor?

Davacının ablası yaşanmış olan çirkinliklere tahammül edemeyerek davacıyı yakınma etmiştir. Gelin görün ki ablasının affetmediği öğretmenin işlediği eylem, adeta sümenaltı edilerek bir yıl sonrasında soruşturma oluru verilmiş ve göz nazaran nazaran zamanaşımına uğratılmıştır. Daha acı olan ise bu kişinin öğretmen olması ve zamanaşımı mühleti geçirildiği için de vazifesine devam edecek olmasıdır.

Olağan koşullar altında misyonunu dikkatsizlik ederek vaktinde soruşturma oluru vermeyenler hakkında süreç yapılması gerekmektedir. Lakin, bu türlü bir süreç işletileceğine olasılık vermiyoruz.

Bu olay bizlere disiplin zamanaşımı müddetlerinin yeniden gözden geçirilmesi icap ettiğini gösteriyor. Öteki vakalarda da disiplin zamanaşımı mühletleri geçirildiği için paçayı kurtaran birçok şahıs bulunduğunu rahatça söyleyebiliriz. Diğer yazılarımızda da tabir ettiğimiz suretiyle haklarında kararın açıklanmasının geri bırakılması sonucu verilenler, zamanaşımı sebebiyle disiplin cezası da almadıkları için vazifelerine devam ediyorlar ve bunlara kimse de bir şey yapamıyor. Bundan dolayı bu hususlarda birazcık baş yorulmasına gereksinim bulunduğunu düşünüyoruz.

Kaynak: Memurlar

🔥11

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir