Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 16 sözleşmeli personel alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz ünitelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. hususunun (B) fıkrasına nazaran istihdam edilmek suretiyle, 06.06.1978 tarihindeki ve 7/15754 sayılı Bakanlar Heyeti Sonucu ile yürürlüğe konulmuş olan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ilişkin Esaslarda” yer edinen ek 2’nci unsurun (b) fıkrasına nazaran 2020 KPSS(B) kümesi puan sıralaması temel alınmak suretiyle, yazılı ve kelamlı sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen durumlarda Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek suretiyle; toplam 16 (onaltı) adet kontratlı işçi alınacaktır.

A-GENEL KOŞULLAR

1) Türk vatandaşı olmak

2) Adaylarla hizmet mukavelesi yapılacak olup mukavelede belirtilen kaideleri yerine getirmeyen adayların mukaveleleri 1 (bir) ay içinde feshedilecektir.

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususu mucibince kontratlı olarak istihdam edilenler hizmet mukavelesine karşıt hareket etmesi sebebiyle kurumlarmca mukavelelerinin feshedilmesi ya da sözleşme periyodu içinde Bakanlar Heyeti sonucu ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kuramların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.

4) Başvuracak adaylarda üstte belirtilen hususi koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. unsurunda belirtilen genel koşullar aranır

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan dolayı bir yıl ya da daha çok mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten meydana gelen malvarlığı pahalarını aklama ya da kaçakçılık hatalarından mahküm olmamak.

d) 657 sayılı Kanunun 53. husus kararları gizli saklı kalmak kaydı ile vazifesini sürekli yapmasına engel olabilecek gövde ya da akıl hastalığı bulunmamak,

e) Adam adayların askerlik hizmetini yapmış ya da muaf olmak ya da tecilli olmak,

f) Güvenlik Vazifelisi takımına başvuran adam adaylar için Askerliğini yapmış olmak, 5)- Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Kümesi KPSS P93 puanı

– Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Kümesi KPSS P94 puanı temel alınacaktır.

6) Adayların rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik ya da yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

7) Vazifesini sürekli yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

8) Bu duyuruda yer almayan mevzularla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ilişkin Temeller ile Kamu Vazifelerine Birinci Kez Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Genel Yönetmelik kararları geçerlidir.

9) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa nazaran ilgili kişinin araştırma sonucu pozitif olmak.

10) Tercih edilecek konumun karşısında yer edinen nitelikleri taşıyor olmak.

Atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz merkez yerleşkesi ve muhtaçlık duyulması halinde Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) yerleşkelerde görevlendirileceklerdir.

B. MÜRACAAT İÇİN ÖZEL KOŞULLAR

1) Başvuracak adayların, başvurduğu kalite kodunun karşısında yer edinen aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

2) Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan, emeklilik ya da yaşlılık aylığı almıyor olmadığını belgelendirmek.

3) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul prestiji ile öğrenim kaidesini taşımak, MEB ya da alındığı Üniversite onaylı, ilgili sertifikalara haiz olmak ve bu tahsille ilgili olarak 2020 yılı Kamu İşçisi Seçme İmtihanından KPSS (B) kümesi alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan tiplerinden belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.

C. MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR

1) Müracaat Formu (fotoğraflı) (Müracaat formu Başkanlığımız web sayfasından temin edilecektir.),

2) Nüfus cüzdanı ya da kimlik kartının fotokopisi,

3) Mezuniyet belgesi fotokopisi ya da e-Devlet üstünden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet dokümanı,

4) 2020 KPSS (B) Kümesi sınav netice evrakının ÖSYM internet adresinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

5) Adam adayların e-Devlet üstünden alacakları doğrulama kodlu askerlik durum evrakı,

6) İsimli Sicil Kaydı (e-Devlet üstünden alınan doğrulama kodlu evrak kabul edilecektir.),

7) Misyonunu sürekli olarak hayata geçirmeye sakınca bir durumu olmadığına dair sağlık raporu ( Rastgele bir sağlık kuruluşundan alınmış olmak.)

8) Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi Takımına müracaatlar için kilo / uzunluk bilgisi (Sağlık kuruluşlarından alınacak boy- kilo durumunu gösterir evrak istenecektir.)

9) Nitelikler alanında istenen sertifikalar,

10) Onaylı Hizmet/ Mesleksel Tecrübe Evrakı; Hizmetin yerine getirilmiş olduğu kamu kurum ve kuruluşu/şirket hizmet evrakı ya da onaylı bir yazıyla belgelendirmelidir. Bu doküman ile beraber çalışılan mühletlere ilişkin SGK/ Sigorta Hizmet Dökümünün ibraz edilmesi gerekmektedir.

D.BAŞVURU HALİ YERİ VE VAKTİ

NOT: Devletimizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi sebebiyle halk sıhhatini korumak emeliyle; Müracaatlar Şahsen/Posta ile yapılacağından müracaat esnasında evrak denetimi yapılmayacak olup, tamamlanmamış evrak ile müracaat yapılmamalıdır. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz görevli değildir.) Müracaat müddeti sonunda müracaat evrakları ilgili kurulca incelenecektir.

2) Adaylar yalnızca tek bir unvan için müracaat yapacaklardır. Birden fazla unvana müracaat yapıldığı takdirde her iki unvan için meydana getirilen müracaat da geçersiz sayılacaktır.

3) Müracaat formunu kusurlu dolduran, tamamlanmamış ya da kusurlu evrak ibraz edenlerin müracaatları katiyetle değerlendirmeye alınmayacaktır.

4) Müracaat ve atama süreçleri esnasında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunmuş olduğu ya da rastgele bir formda gerçeği saklamış olduğu tespit edilenlerin kontratı yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu şahıslar hiçbir hak talebinde bulunamaz.

5) Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ilişkin Asılların ek 6. unsuru mucibince “İşe alınması açısından lüzumlu olan niteliklerden rastgele birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından lüzumlu olan niteliklerden rastgele birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet kontratı kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

E. SONUÇ

1) Tüm müracaatlar ilgili alanların 2020 KPSS (B) kümesi puanlarına nazaran değerlendirilecektir.

2) KPSS puanı tıpkı olan adaylar olması durumunda, mezuniyet belgesi zamanı prestiji ile evvel mezun olmuş olan, bunun da birebir olması halinde yaşı büyük olan aday değerlendirmeye alınacaktır.

3) Atanmaya hak kazanan aslolan ve yedek adaylar, ilanın müracaat mühletinin bitiminden 5 (beş) iş günü içinde web sayfamızda duyurulacaktır.

4) Her takımın 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

5) Adaylar müracaat neticelerini ve işe başlamaları için lüzumlu evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi www.mehmetakif.edu.tr web adresinden takip edebileceklerdir.

6) Aslolan kazananlardan müddeti içinde başvurmayan ya da aranan kuralları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan puan üstünlüğüne nazaran yerleştirme yapılacaktır.

7) Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların duyuru edilmesinden itibaren 15 (on beş) iş günü içinde istenilen evrakları tamamlayarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu mühlet içinde istenilen dokümanları teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder.

(İstenilen evraklar ve lüzumlu bilgiler ayrıyeten duyurularda yayımlanacaktır.)

8) Müracaat icra eden adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu duyuru atanmaya hak kazananlara bildirim mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

9) Yerleştirme sonuçlarına ilişik itirazlar, sonuçlarının duyuru edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığına yapılacaktır.

İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçların duyuru edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak ulaşmayan ya da T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres detayları bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-posta ve belgegeçer (faks) ile meydana getirilen itirazlar dikkate alınmayacaktır.

10) Yerleşmeye hak kazanan adaylarla arşiv araştırması sonucu pozitif olmak kaydıyla hizmet mukavelesi imzalanacaktır.

11) Bu duyuru bildirim mahiyetinde olup, ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Müracaat Başlangıç: 12/01/2022

Müracaat Bitiş : 26/01/2022 (Mesai Bitimi )

Müracaat Adresi : Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

330/1-1

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

Kaynak: Memurlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.