danistay iddkdan gorevden alinan daire baskani hakkinda yeni tarihli onemli karar ieBG8PaH

Danıştay İDDK’dan görevden alınan daire başkanı hakkında yeni tarihli önemli karar!

Dava mevzusu vakada, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığında Park ve Bahçeler Dairesi Lideri olarak vazife meydana getiren davacı, daire başkanlığı misyonundan alınarak birebir Daire Başkanlığı buyruğuna şube müdürü olarak atanmıştır.

Birinci aşama mahkemesi, davacının yürütmüş olduğu daire başkanlığı misyonunda başarısız veya verimsiz bulunduğunun hukuken kabul edilebilir, hizmet gereklerine uygun, kamu yararını gözeten somut ve objektif kanıtlarla ortaya konulamadığı nedeni öne sürülerek süreci iptal etmiştir.

İstinaf sonucunda Konya Bölge Yönetim Mahkemesi Daire başkanlığınca verilen kararda özetle; belediye liderlerinin vazifelerini kamu vazifelisi olarak yürütmesine karşın vazifelerinin seçim mühleti ile sonlu bulunmuş olduğu, yürütülen vazifenin devamı için seçimlerde yine başarıya ulaşmış olunmasının mecburî olduğu, bu kapsamda belediye liderlerinin, vazife yapacağı işçisi seçme ve atama hakkı ile yetkide paralellik unsuru yeterince misyondan alma hakkı bulunduğunun kabulü icap ettiğini tabir ederek süreci hukuka uygun bulmuştur.

Temyiz sonucunda ise, Danıştay İkinci Dairesi, Daire Lideri olarak vazife meydana getiren davacının kelam mevzusu vazifesi ile ilgili olarak hakkında hiçbir adlı ve yönetimsel soruşturma açılmadığı suretiyle, disiplin cezası da almadığı ve vazifesinde başarısız veya yetersiz olduğu tarafında de somut, objektif ve hukuken kabul edilebilir informasyon ve dokümanın belgede bulunmadığı, bu durumda, davacının misyonundan alınmasını gerektirecek, hukuken geçerli somut informasyon ve dokümanın olmadığı nedeni öne sürülerek süreci bozmuştur.

Lakin, Konya Bölge Yönetim Mahkemesi birinci sonucunda ısrar ettiğinden belge Danıştay İdari Dava Daireleri Şurasına gitmiştir.

İlgili konsey ise, Danıştay İkinci Dairesiyle örnek münasebetlerle, davalı yönetim buyruğunda daire lideri olarak misyon meydana getiren davacının bu misyonundan alınarak şube müdürü olarak atanmasında rastgele bir münasebet ileri sürülmediği suretiyle davacının vazifesinde başarısızlığı ya da yetersizliği mevzusunda somut bir niçin de ortaya konulmadığından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafınca meydana getirilen süreci bozarak yeni bir karar vermek suretiyle belgeyi iade etmiştir.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ ŞURASI

Temel No: 2020/1069

Karar No: 2020/1661

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

VEKİLİ : Av. .

KARŞI TARAF (DAVALI) :Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı

VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU: Konya Bölge yönetim Mahkemesi 1. Yönetim Dava Dairesinin 06/02/2020 tarih ve E:2019/1163, K:2020/165 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Mevzusu İstem: mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığında Park ve bahçeler Dairesi Lideri olarak vazife meydana getiren davacının, daire başkanlığı misyonundan alınarak birebir Daire Başkanlığı buyruğuna şube müdürü olarak atanmasına ilişkin 04/07/2018 tarih ve 02/86431 sayılı sürecin iptali ile bu süreç sebebiyle uğranıldığı ileri sürülen özlük ve nakdî hak kayıplarının yasak faizi ile beraber ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

BİRİNCİ DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ: Mersin 2. Yönetim mahkemesinin 08/11/2018 tarih ve E:2018/1022, K:2018/1318 sayılı kararıyla; davacının, yürütmüş olduğu daire başkanlığı misyonunda başarısız veya verimsiz bulunduğunun hukuken kabul edilebilir, hizmet gereklerine uygun, kamu yararını gözeten somut ve objektif kanıtlarla ortaya konulamadığı, tesis edilen dava mevzusu atama sürecinin tüzel bir münasebetinin olmadığı anlaşıldığından ve dava mevzusu 04/07/2018 tarih ve 86431 sayılı süreç ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı buyruğuna Şube Müdürü olarak atanmasından evvel de 15/05/2014 tarih ve 1410 sayılı süreç ile Şehir Estetiği ve yeşil Alanlar Daire Başkanlığına mühendis olarak atandığı, anılan atama sürecinin iptali istemiyle oluşturulan davada, Mersin 1. Yönetim Mahkemesinin 19/12/2014 tarih ve E:2014/822, K:2014/936 sayılı sonucu ile sürecin iptaline karar vermiş olduğu, bu davanın hala temyiz evresinde derdest olduğu hususu da dikkate alındığında, davacının daire başkanlığı vazifesinden alınmasına ilişkin dava mevzusu süreçte hukuka, mevzuata, hak ve nefaset unsurlarına uyarlık görülmediği; öte taraftan, Anayasa’nın 125. Hususunda; yönetimin kendi hareket ve süreçlerinden doğan ziyanı ödemekle yükümlü olduğu kurala bağlandığından, meydana getirilen yargılama ile hukuka tersliği saptanan dava mevzusu süreç sebebiyle davacının yoksun kalmış olduğu özlük haklarının iade edilmesi, nakdî haklarının ise yasal faiziyle beraber tazmin edilmesi gerektiği nedeni öne sürülerek, anılan sürecin iptaline, davacının süreç sebebiyle yoksun kalmış olduğu özlük haklarının iadesi ve mali haklarının davanın açıldığı tarihten (27/07/2018) itibaren işleyecek yasal faiziyle beraber ödenmesi isteminin kabulüne karar verilmiştir.

BÖLGE YÖNETİM MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ: Konya Bölge Yönetim Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 04/04/2019 tarih ve E:2019/190, K:2019/546 sayılı kararıyla; Daire başkanlığı takımının da üst düzey ekip olduğu, üst düzey kamu yöneticilerinin, kamu kurum ve kurumlarının geleceğe dönük planlarını ve siyasetlerini saptayan, bu plan ve siyasetlerdeki amaçları gerçekleştirmek için lüzumlu kaynakları ve bu kaynakların kullanım yerlerini belirleyen ya da bu bireylerin emir ve direktifleri istikametinde uygulamayı meydana getiren veya onlara destek olan bireyler oldukları; ayrıyeten, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda atama yapma ve vazifeden alma mevzusunda yönetimlere tanınan takdir yetkisinin bu tıp takımlar için daha geniş bulunduğunun kabul edilmesinin, bu misyonlardan diğer misyonlara atanmaya ilişkin süreçlerin kazanılmış hakları veya genel olarak hukuk güvenliği prensibini ihlal ede bir tarafı bulunmadığı, suretiyle, belediye liderlerinin vazifelerini kamu vazifelisi olarak yürütmesine karşın vazifelerinin seçim müddeti ile hudutlu bulunmuş olduğu, yürütülen misyonun devamı için seçimlerde yine başarıya ulaşmış olunmasının zarurî olduğu, seçilmiş kamu işçisi olan belediye liderleri, atama suretiyle vazife meydana getiren kamu işçisinin misyonlarının gereği suretiyle ve başarıya ulaşmış bir şekilde yürütülememesi halinde doğacak müeyyidelerin yanında, bir de seçilememek suretiyle bu vazifesinin sona ermesi sonucuyla karşılaşacağından, belediye liderlerinin, misyon yapacağı çalışanı seçme ve atama hakkı ile yetkide paralellik unsuru yeterince misyondan alma hakkı bulunduğunun kabulü gerektiği mevzuları beraber değerlendirildiğinde Yönetim Mahkemesi sonucunda türel isabet görülmediği, hakikaten Danıştay Beşinci Dairesinin 08/06/2017 tarih ve E:2016/26122,K:2017/16354 sayılı kararının da bu tarafta olduğu; başka taraftan, belirtilen sebeplerle Daire kararıyla dava mevzusu sürecin hukuka uygun olduğuna hükmedilmiş olduğundan, hukuka uygunluğu yargı kararıyla ortaya konulmuş olan süreçten dolayı özlük hakkı ve mali hak yitirilmesine uğranıldığından bahsedilmeyeceğinden, davacının özlük ve mali haklarının yasal faiziyle beraber ödenmesi isteminin de reddedilmesi icap ettiğinin açık olduğu nedeni öne sürülerek, istinaf müracaatının kabulüne, Mersin 2. Yönetim Mahkemesinin 08/11/2018 tarih ve E:2018/1022, K:2018/1318 sayılı kararının kaldırılmasına, davanın reddine karar verilmiştir.

DAİRE KARARININ ÖZETİ: Danıştay İkinci Dairesinin 22/10/2019 tarih ve E:2019/2053, K:2019/537 sayılı kararıyla; uyuşmazlık mevzusu vakada, davacının, davalı mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı uyuşmazlık mevzusu vakada, davacının, davalı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde Daire Lideri olarak misyon yaparken, kelam mevzusu misyonu ile ilgili olarak hakkında hiçbir adlı ve yönetimsel soruşturma açılmadığı suretiyle, disiplin cezası da almadığı ve misyonunda başarısız veya yetersiz olduğu tarafında de somut, objektif ve hukuken kabul edilebilir informasyon ve evrakın belgede bulunmadığı, bu durumda, davacının vazifesinden alınmasını gerektirecek, vazifesinde yetersiz ve verimsiz olduğuna ilişkin hukuken geçerli somut informasyon ve dokümanın davalı idarece sunulmaması karşısında, kamu faydası ve hizmet gereklerine karşıt olarak davacının daire başkanlığı, vazifesinden alınarak şube müdürü olarak atanmasına ilişkin dava mevzusu süreçte hukuka uyarlık, aksi taraftaki Konya Bölge Yönetim Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi sonucunda ise türel isabet görülmediği nedeni öne sürülerek Konya Bölge Yönetim Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 04/04/2019 tarih ve E:2019/190, K:2019/546 sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

BÖLGE YÖNETİM MAHKEMESİ ISRAR KARARININ ÖZETİ: Konya Bölge yönetim Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 06/02/2020 tarih ve E:2019/1163, K:2020/165 sayılı kararıyla; davanın reddi yolundaki birinci kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN TEZLERİ : Davacı tarafınca, 20/12/1999 tarihinde Mersin Üniversitesi araştırma vazifelisi olarak misyona başladığı, 09/07/2001 tarihinde davalı yönetim bünyesinde teknik hizmetler sınıfında mühendis olarak çalışmaya başladığı, 14/10/2002 tarihinde yüksek mühendis, 14/04/2008 tarihinde doktorasını tamamlayarak doktor unvanını almış olduğu, 14/11/2012 tarihindeki süreçle Yeşil Alanlar ve İşletmeler Daire Lideri olarak atandığı, 15/05/2014 tarihindeki süreçle mühendis olarak atanması üstüne oluşturulan davada, Mersin 1. Yönetim Mahkemesinin 19/12/2014 tarih ve K:2014/936 sayılı sonucu ile anılan sürecin iptaline karar vermiş olduğu, kelam mevzusu kararın Danıştay İkinci Dairesinin 22/10/2019 tarih ve E:2016/6622, K:2019/5330 sayılı sonucu ile onandığı; misyon yapmış olduğu müddet içinde hakkında rastgele bir soruşturma yapılmadığı, sicillerinin pozitif yönde olduğu, dava mevzusu süreç sebebiyle özlük ve mali açıdan mağdur edilmiş olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davalı yönetim tarafınca, yönetimlerinin gereksinimi, kamu faydası ve hizmet gerekleri dikkate alınarak dava mevzusu sürecin takdir hak ve yetkisi çerçevesinde tesis edilmiş olduğu ve istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: Özkan BULUT

FİKRİ: Temyiz isteminin reddi ile Konya Bölge Yönetim Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 06/02/2020 tarih ve E:2019/1163, K:2020/165 sayılı ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ İSMİNE

Kabul eden Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Incelem Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki evraklar incelendikten sonrasında, evrak tekemmül ettiğinden davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıyeten bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY: Davacı, 20/12/1999 tarihinde Mersin Üniversitesinde araştırma vazifelisi olarak misyona başlamış, 09/07/2001 tarihinde ise davalı yönetim bünyesinde teknik hizmetler sınıfında mühendis olarak çalışmaya adım atmıştır. 14/11/2012 tarihindeki süreçle Yeşil Alanlar ve İşletmeler Daire Lideri olarak atanmış, 15/05/2014 tarihindeki süreçle mühendis olarak atanması üstüne oluşturulan davada; Mersin 1. Yönetim Mahkemesinin 16/10/2014 tarih ve E:2014/822 sayılı sonucu ile yürütmenin durdurulmasına, Adana Bölge Yönetim Mahkemesinin 25/11/2014 tarih ve YD İtiraz No:2014/1922 sayılı sonucu ile yürütmenin durdurulması sonucuna meydana getirilen itirazın reddine, meydana getirilen yargılama sonucunda, 19/12/2014 tarih ve K:2014/936 sayılı karar ile anılan sürecin iptaline, bu süreç sebebiyle davacının yoksun kalmış olduğu özlük ve mali haklarının davanın açıldığı 24/06/2014 tarihinden itibaren yasal faiziyle beraber davalı idarece davacıya ödenmesine hükmedilmiştir. Anılan kararın yürütmenin durdurulması istemli temyiz edilmesi sonucunda ise; Danıştay Beşinci Dairesinin 10/03/2015 tarih ve E:2015/776 sayılı sonucu ile yürütmenin durdurulması isteminin reddine, Danıştay İkinci Dairesinin 22/10/2019 tarih ve E:2016/6622, K:2019/5330 sayılı sonucu ile de Mahkeme kararının onanmasına hükmedilmiş; yargı sonucu üstüne davalı idarece davacı misyona başlatılmış, Daire Lideri olarak atanmasından sonrasında 22/04/2015 tarih ve 3789 sayılı süreçle Gülnar Uyum Şube Müdürlüğüne göreve getirilmiş, bu sürece karşı oluşturulan davada, Mersin 1. Yönetim Mahkemesinin 14/12/2015 tarih ve E:2015/743, K:2015/1669 sayılı sonucu ile görevlendirme sürecinin iptaline, anılan karara itiraz üstüne Konya Bölge Yönetim Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 03/11/2016 tarih ve E:2016/699, K:2016/263 sayılı sonucu ile itirazın reddi ile Mahkeme kararının münasebet değiştirilerek onanmasına, tıpkı Dairenin 16/03/2017 tarih ve E:2017/2002, K:2017/337 sayılı sonucu ile de karar düzeltme isteminin reddine karar verilmiş, görevlendirme sürecinin iptali yolundaki Mahkeme sonucu üstüne yine merkezde göreve getirilmiştir.

Davacı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığında Daire Lideri olarak misyon yapmakta iken 04/07/2018 tarih ve 86431 sayılı dava mevzusu süreçle bu misyonundan alınarak birebir Daire Başkanlığına Şube Müdürü olarak atanması üstüne, anılan sürecin iptali ile süreç sebebiyle yoksun kalmış olduğu ileri sürülen özlük ve mali haklarının yasal faiziyle beraber ödenmesine karar verilmesi istemiyle temyizen incelenmekte olan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76 ncı hususunun 1 inci fıkrasında; “Kurumlara misyon ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memuru bulundukları ekip derecelerine eşit veya 68 inci unsurdaki asıllar çerçevesinde daha üst, kurum içinde birebir veya diğeri yerlerdeki diğeri takımlara naklen atayabilirler.” sonucuna yer verilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Personel İstihdamı” başlıklı 22 inci unsurunun 1 inci fıkrasında; “Büyükşehir belediyesi işçisi büyükşehir belediye lideri tarafınca atanır. Çalışandan müdür ve üstü unvanlı olanlar birinci görüşmede büyükşehir belediye meclisinin bilgisine sunulur.” sonucu düzenlenmiştir.

TÜREL KIYMETLENDİRME:

Üstte yer verilen kararlar ile memurların naklen atanmaları mevzusunda yönetime tanınan takdir yetkisinin kullanımının mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu faydası ve hizmet gerekleriyle hudutlu olduğu ve bu açıdan yargı kontrolüne doğal olarak tutulduğu Yönetim Hukukunun malum prensiplerindendir.

Buna karşılık, kelamı edilen takdir yetkisinin, lakin kamu faydası ve hizmet gerekleri göz arkası edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da yönetimsel yargı merciince saptanması halinde, kelamı edilen bu durumun dava mevzusu yönetimsel sürecin niçin ve hedef taraflarından hukuka karşıtlığı sebebiyle iptal gerektirmiş olacağı mevzusunun yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunduğunu da vurgulamak gerekir.

Maddi vaka göz önüne alındığında; davalı yönetim buyruğunda daire lideri olarak vazife meydana getiren davacının bu misyonundan alınarak şube müdürü olarak atanmasında davalı idarece rastgele bir münasebet ileri sürülmediği suretiyle davacının vazifesinde başarısızlığı ya da yetersizliği mevzusunda somut bir niçin de ortaya konulmamıştır.

Bu durumda, daire lideri olarak misyon meydana getiren davacı hakkında somut bir niçin ortaya konulmaksızın salt takdir yetkisi kullanılarak tesis edilen dava mevzusu süreçte hukuka karşıtlık görülmemiştir.

Bu prestijle, davanın reddi yolundaki Bölge Yönetim Mahkemesi ısrar sonucunda tüzel isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin kabulüne;

2. Yönetim mahkemesi sonucuna yönelik olarak meydana getirilen istinaf müracaatının üstte özetlenen münasebetle kabulü; kararın kaldırılması, davanın reddi yolundaki Konya İdari Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin temyize bahis 06/02/2020 tarih ve E:2019/1163, K:2020/165 sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,

3. Kullanılmayan 89,60 TL harcın istemi halinde davacıya iadesine,

4. Yine bir karar verilmek suretiyle belgenin Konya Bölge Yönetim Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesine gönderilmesine, 30/09/2020 tarihinde kati olarak oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Konya Bölge Yönetim Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin temyize husus 06/02/2020 tarih ve E:2019/1163, K:2020/165 sayılı ısrar kararının ONANMASI gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

Kaynak: Memurlar

🔥12

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir