danistay iliskimi sikayet edenlere iftira atacagim diyen memuru affetmedi ClLH7XSc

Danıştay ‘ilişkimi şikayet edenlere iftira atacağım’ diyen memuru affetmedi!

Yenişafak Gazetesi köşe müelliflerinden Ahmet Meşhur, bugünkü köşesinde ‘Danıştay’ın kıymetli bir kararını gündeme taşıdı.

Ünül yazısında:

Hem hatalı hem kuvvetli olmak herhalde bu türlü bir şey, Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2016/6004 E. , 2020/3462 K. No’lu sonucunda değişik bir mevzuya tanık oluyoruz. Işyar, yapmış olduğu işten pişmanlık duyacağına iş dostlarını tehdit etmeyi tercih ediyor.

Dava belgesinde mevcut data ve evraklar, araştırma raporu, tanık sözleri beraber değerlendirildiğinde; davacının etik zafiyet gösterdiği, Türk aile yapısı kıymetlerine uymayan, aileyi yıkıcı eylem ve davranışlarda bulunmuş olduğu, kendisini yakınma eden iş dostlarını tehlike arzettiği, şiaayet edenlere karacılık atacağı beyanında bulunmuş olduğu fiillerinin sübuta erdiği sonucuna ulaşılması karşısında hizmet içinde devlet memurunun prestij ve güven hissini sarsacak özellikte davranışlarda bulunan davacıya disiplin cezası verilmesine ilişkin süreçte hukuka terslik bulunmadığı sebebi öne sürülerek reddine karar verilmiştir.

Dava belgesinin incelenmesinden; . Yurt Müdürlüğü’nde yurt yönetim memuru olarak misyon meydana getiren davacı hakkında oluşturulan disiplin soruşturması sonucu hazırlanan raporda özetle; “Evli olan davacının, tekrardan evli olan bir bayanla etik zafiyet gösterdiği, Türk aile yapısı bedellerine uymayan, davacının aileyi yıkıcı eylem ve davranışlarda bulunmuş olduğu” sebebi öne sürülerek 657 sayılı Kanun’un 125/B-(d) hususu uyarınca kınama cezası, “kendisini yakınma eden iş dostlarını tehlike arzettiği, yakınma edenlere karacılık atacağı beyanında bulunmuş olduğu argümanlarının sübut bulmuş olduğu” sebebi öne sürülerek de adı geçenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/C-(ı) unsuru yeterince 1/8 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasının teklif edilmiş olduğu, bu teklif doğrultusunda davacı, daha ağır cezayı gerektiren fiili doğrultusunda tevhiden 657 sayılı Kanun’un 125/C-ı hususu uyarınca 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile tecziye edilmiştir.

Fiile 657 sayılı Kanun hangi cezayı öngörüyor?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. hususunun B bendinin (d) alt bendinde, “Hizmet haricinde devlet memurunun prestij ve güven hissini sarsacak özellikte davranışlarda bulunmak” fiilinin kınama cezasını gerektirdiği, anılan kanunun 125/C-(ı) unsurunda; hizmet içinde devlet memurunun prestij ve inanç hissini sarsacak özellikte davranışlarda bulunmak fiilinin, memurun brüt aylığından 1/30-1/8 ortasında kesinti yapılmasını gerektiren eylem ve hallerden olduğu belirtilmiştir.

İşlenen eylem hususi yaşam kapsamında kıymetlendirilebilir mi?

Anayasa’nın “hususi yaşamın gizliliği” başlıklı 20. hususunun birinci fıkrasında; “Hepimiz, hususi hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına haizdir. Hususi yaşamın ve aile yaşamının kapalılığına dokunulamaz” sonucuna yer verilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Kontratının “hususi ve aile hayatına saygı hakkı” başlıklı 8. unsuru gereği; “Hepimiz hususi ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına haizdir.”

Öte taraftan Anayasa Mahkemesi’nin 03/04/2014 tarihindeki ve 2013/1614 müracaat numaralı sonucunda özetle; “Hususi yaşam, geniş bir kavram olup kapsayıcı bir tarifinin yapılması epeyce zor olsa gerek. Bu kapsamda korunan türel karşılık esasen ferdî bağımsızlık olup, bu savunma her insanın istenmeyen tüm müdahalelerden uzak, kendine hususi bir ortamda yaşama hakkına haiz olduğuna işaret etmekle beraber, hususi yaşam teriminin her insanın şahsî yaşamını istediği formda sürdürme ve dış dünyayı bu alandan uzak tutma terimine indirgenemeyeceği açıktır.

Hususi yaşam, ilk olarak bireylerin kendi kişiselliklerini geliştirebilecekleri ve diğer şahıslarla en mahrem bağlara girebilecekleri kavramsal ve fizikî bir alana işaret etmektedir. Bu mahremiyet alanı, devletin müdahale edemeyeceği ya da yasal gayelerle minimum seviyede müdahale edebileceği hususi bir alanı kapsamaktadır. Kişinin mahremiyet hakkının yeri, kaide olarak hususi alandır. Fakat hususi yaşamın korunması hakkı kimi durumlarda kamusal alana da genişleyebilir. Şundan dolayı yasal beklenti terimi, bireylerin mahremiyetlerinin kamusal alanda da bazı şartlar altında korunmasını mümkün kılmaktadır.

Anayasa’nın 20. unsurunda, her insanın hususi hayatına saygı gösterilmesi hakkına haiz olduğu ve hususi yaşamın kapalılığına dokunulamayacağı belirtilmekte olup, bu düzenlemede yer verilen hususi yaşamın kapalılığı hakkı, kontratın 8. unsuru çerçevesinde hususi yaşama saygı hakkı kapsamında güvence altına alınan hakka karşılık gelmektedir. Kişinin mahremiyet alanının ve bu alanda cereyan eden aksiyon ve davranışlarının da kişinin hususi ömrü kapsamında olduğu açıktır. Mahremiyet hakkı ve bu alana ilişkin bilgilerin kapalılığının korunması Anayasa Mahkemesi tarafınca da, Anayasa’nın 20. unsuru kapsamında bedellendirilmektedir. Şundan dolayı, kişinin mahremiyet alanının kapalılığı ve bu alana saygı gösterilmesi hakkı, ferdin ferdî güvenliği, varlığı ve kimliği için lüzumlu olan en temel haklardan biri olduğu” yolunda değerlendirmelere yer verilmiştir.

Tıpkı yurtta çalışan evli kadın memurla yurt haricinde bağlantı

Vakada davacının tevhiden cezalandırmaya bahis “aynı yurtta çalışan evli kadın memurla yurt haricinde ilgi halinde olmak” fiili Anayasa’nın 20. unsurunun birinci fıkrası sebebiyle hususi yaşamın kapalılığı kapsamında kıymetlendirilerek cezalandırılmaya mevzu edilmesinin isabetsiz olduğu görülmekle beraber tevhiden cezalandırmaya husus fiillerden daha ağır olan “kendisini yakınma eden iş dostlarını tehlike arzettiği, yakınma edenlere karacılık atacağı beyanında bulunmak” fiili kapsamında da cezanın tesis edilmiş olduğu ve dinlenen tanık beyanlarından fiilin sübut bulmuş olduğu anlaşılmakla bu mevzu temel alınarak verilen disiplin cezasında ve mahkeme kararının bu sürece yönelik davanın reddine ilişkin kısmın türel isabetsizlik bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Davacının sübut kabul eden aksiyonu sebebiyle disiplin cezası verilmesine ilişkin süreçte ve davanın reddi yolundaki kararda türel isabetsizlik bulunmamaktadır.

Danıştay, fiilin “Türk aile yapısı kıymetlerine uymuyor” münasebetini uygun bulmadı
Bu durumda; davacının etik zafiyet gösterdiği, Türk aile yapısı kıymetlerine uymayan, aileyi yıkıcı eylem ve davranışlarda bulunmuş olduğu formundaki Yönetim Mahkemesi kararının münasebeti yerinde bulunmamakta ise de kelamı edilen mevzu sonucu prestijiyle hukuka uygun bulunan kararın bozulmasını gerektirir özellikte bulunmamıştır.

Karardan hangi neticeleri çıkarmamız gerekiyor?
Birebir yurtta çalışan evli kadın memurla yurt haricinde münasebet halinde olmak bizlere nazaran işlenen eylem memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak kalite ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak kapsamında kıymetlendirilerek memuriyetten çıkarma cezası ile cezalandırılması gerekmekteydi.

Fakat, işlenen eylem, hizmet haricinde devlet memurunun prestij ve güven hissini sarsacak özellikte davranışlarda bulunma kapsamında kıymetlendirilerek kınama cezası ile cezalandırılması gerekirken işin içine tehdit fiili de girince tevhiden aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Kısaca kınama cezası verilmemiştir. Aylıktan kesme cezası ise 657 sayılı Kanun’un 125/C/ı bendinde yer edinen; “Vazife mahallinde genel terbiye ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu cins yazı yazmak, işaret, fotoğraf ve gibisi biçimler çizmek ve yapmak” sonucuna dayandırılmıştır. Oysa işlenen fiiller en kolayından 657 sayılı Kanun’un 125/D-l bendine nazaran aşama ilerlemesinin durdurulması ile 125/E-g bendi yeterince memuriyetten çıkarma cezasıdır. İlgili kurumun adeta memuru koruyup kolladığına tanık oluyoruz. Ortada iki eylem varken hem tek fiile ceza veriliyor hem de ilgisiz unsurlara dayandırılıyor. Tanrı basiretimizi arttırsın demekten diğer elimizden bir şey gelmiyor.

Kaynak: Memurlar

🔥7

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir