il milli egitim muduru gorevden alindiginda davayi nerede acacak UqgvVngb

İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındığında davayı nerede açacak?

Dava, Diyarbakır Vilayet Ulusal Eğitim Müdürü olarak misyon meydana getiren davacı tarafınca, bu vazifeden alınmasına ilişkin 11/11/2019 günlü, 2019/395 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının kendisine ilişkin kısmının ve bu karar destek alınarak Ankara Vilayet Ulusal Eğitim Müdürlüğü buyruğuna araştırmacı olarak atanmasına ilişkin Ulusal Eğitim Bakanlığının 15/11/2019 günlü, 22709514 sayılı sürecinin iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay İkinci Dairesi bu davayı “vazife yönünden” reddetmiştir. Münasebet şu formdadır:

10/07/2018 günlü, 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, (3) sayılı Üst Aşama Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Müesseselerinde Atama Yollarına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne ekli (ll) sayılı cetvelde yer edinen takımlara yönelik süreçler, temel prestijiyle, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde belirtildiği suretiyle direkt doğruya Cumhurbaşkanı Kararıyla değil, ilgili bakanlık veya kamu kurumunun teklifi üstüne Cumhurbaşkanının onayıyla tesis edildiğinden, Danıştay’ın birinci aşama mahkemesi olarak bakmakla misyonlu olduğu uyuşmazlıklar kapsamında değildir.

İşbu davanın görüm ve tahlili, 2576 sayılı Kanun’un 5. unsuru uyarınca genel misyonlu birinci aşama mahkemesi olan yönetim mahkemelerinin vazifesinde bulunmaktadır.

T.C. D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Temel No: 2020/76

Karar No: 2020/3534

DAVACI : …

VEKİLİ : Av. …

DAVALILAR : 1-Cumhurbaşkanlığı

VEKİLİ :Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü.

2-Ulusal Eğitim Bakanlığı

VEKİLİ : Hukuk Müşaviri.

DAVANIN ÖZETİ:

Diyarbakır Vilayet Ulusal Eğitim Müdürü olarak vazife meydana getiren davacı tarafınca, bu misyondan alınmasına ilişkin 11/11/2019 günlü, 2019/395 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının kendisine ilişkin kısmının ve bu karar destek alınarak Ankara Vilayet Ulusal Eğitim Müdürlüğü buyruğuna araştırmacı olarak atanmasına ilişkin Ulusal Eğitim Bakanlığının 15/11/2019 günlü, 22709514 sayılı sürecinin iptali ile bu süreçler sebebiyle yoksun kalmış olduğu özlük ve mali haklarının yasal faiziyle beraber ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ KANISI:

Davanın vazife istikametinden reddedilerek, dava evrakının, davayı çözümlemeye yetkili ve misyonlu olan Ankara Yönetim Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ İSMİNE

Kabul eden Danıştay İkinci Dairesince, 2577 sayılı İdari Yargılama Yordamı Kanunu’nun 14. 14. unsuru uyarınca birinci incelemeyle misyonlu Incelem Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki evraklar incelendikten sonrasında gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY:

Diyarbakır Vilayet Ulusal Eğitim Müdürü olarak misyon meydana getiren davacı; 11/11/2019 günlü, 2019/395 sayılı karar ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. hususuna nazaran bu misyonundan alınarak, Ankara Vilayet Ulusal Eğitim Müdürlüğü buyruğuna Araştırmacı takımına atanmıştır.

Bunun üstüne, davacı tarafınca, 11/11/2019 günlü, 2019/395 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararının, kendisinin misyondan alınmasına ilişkin kısmının ve bu karar destek alınarak Ankara Vilayet Ulusal Eğitim Müdürlüğü buyruğuna araştırmacı olarak atanmasına ilişkin Ulusal Eğitim Bakanlığının 15/11/2019 tarih ve 22709514 sayılı sürecinin iptali ile bu süreçler sebebiyle yoksun kalmış olduğu özlük ve nakdî haklarının yasal faiziyle beraber ödenmesine karar verilmesi istemiyle incelenmekte olan dava açılmıştır. Danıştay İkinci Dairesince verilen 10/03/2020 günlü, E:2020/76 sayılı yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin karar, İdari Dava Daireleri Heyeti’nin 02/07/2020 günlü, YD İtiraz No: 2020/209 sayılı kararıyla davanın misyon istikametinden reddi gerektiği sebebi öne sürülerek kaldırılarak gene bir karar verilmek suretiyle Dairemize gönderilmiştir.

İLGİLİ MEVZUAT:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 21/01/2017 günlü, 6771 sayılı Kanun’un 8. unsuru ile değişik 104. unsurunda, Cumhurbaşkanının vazife ve yetkileri sayılmış, anılan hususun 9. fıkrasında, “Üst aşama kamu yöneticilerini atar, misyonlarına son verir ve bunların atanmalarına ilişkin yol ve temelleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler.” sonucuna yer verilmiştir.

Anayasa’nın ilgili sonucu uyarınca çıkarılan ve 10/07/2018 günlü, 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, (3) sayılı Üst Aşama Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Müesseselerinde Atama Metotlarına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. unsurunun 1. fıkrasında,

“Anayasa’nın 104’üncü unsuruna nazaran yürütme yetkisinin sahibi olan Cumhurbaşkanı, atamaya yetkili amirlere ilişkin yetkilere haizdir.”, 2. fıkrasında da; “Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne ekli (I) sayılı cetvelde yer edinen ekip, konum ve misyonlara Cumhurbaşkanı kararıyla, (II) sayılı cetvelde yer edinen ekip, konum ve vazifelere Cumhurbaşkanı onayı ile atama yapılır. Bu cetvellerde sayılmayan ekip, durum ve vazifelere, ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya atamaya yetkili amirler tarafınca atama yapılır. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan bu yetkisini alt kademedeki yöneticilere devredebilir.” düzenlemesine; anılan Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelde “Bakanlık Vilayet Müdürleri” takımlarına yer verildiği görülmektedir.

2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 02/07/2018 günlü, 703 sayılı KHK ile değişik 24. hususunun 1. fıkrasının (a) bendinde, “Cumhurbaşkanı kararlarına” karşı açılacak iptal ve tam yargı davalarının, birinci aşama mahkemesi olarak Danıştayda karara bağlanacağı karara bağlanmıştır.

Bunun yanı sıra, 2576 sayılı Bölge Yönetim Mahkemeleri, Yönetim Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Vazifeleri Hakkında Kanun’un 1. unsurunda, bölge yönetim mahkemeleri, yönetim mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin bu Kanun’la verilen vazifeleri yerine getirmek suretiyle kurulmuş “genel görevli” mahkemeler olduğu karara bağlandıktan sonrasında; 5. hususunda, yönetim mahkemelerinin vergi mahkemelerinin misyonuna giren davalarla, birinci derecede Danıştayda çözümlenecek olanlar dışındaki davaları çözümleyeceği belirtilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun 14. hususunun 3. fıkrasının (a) bendinde de, dilekçelerin misyon ve yetki istikametinden inceleneceği; 15. unsurunun 1. fıkrasının (a) bendinde ise, yönetimsel yargının misyonlu olduğu mevzularda vazifeli ve yetkili olmayan mahkemede oluşturulan davanın vazife veya yetki tarafınca reddedilerek, dava evrakının vazifeli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine karar verileceği karar altına alınmıştır.

TÜZEL KIYMETLENDİRME:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda 21/01/2017 günlü, 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişim Yapılmasına Dair Kanun’la getirilen düzenlemeler ile yeni hükümet sistemine ilişkin değişimler Cumhurbaşkanının Türkiye Büyük Millet Meclisinde ant içerek vazifeye başladığı 09/07/2018 zamanı prestijiyle yürürlüğe girmiştir. Anayasa’nın eski halinde yürütme yetki ve misyonu Cumhurbaşkanı ile Bakanlar Heyeti ortasında bölüşülmüşken yeni halinde bu yetki ve vazife yalnızca Cumhurbaşkanına verilmiş, Bakanlar Şurası ve Başbakanlık makamları kaldırılmıştır.

Bu çerçevede 09/07/2018 tarih ve 30473 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete’de piyasaya sürülen 703 sayılı Anayasada Meydana getirilen Değişikliklere Uyum Sağlanması Maksadıyla Kimi Kanun ve Kanun Sonucunda Kararnamelerde Değişim Yapılması Hakkında Kanun Sonucunda Kararname ile pek oldukca Kanun ve KHK’da kıymetli değişimler yapılmıştır. Bu kapsamda anılan KHK’nın 184. hususuyla de 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun, birinci aşama mahkemesi olarak Danıştayda görülecek davaların sayıldığı 24. unsurunun 1. fıkrasının (a) bendinde yer edinen “Bakanlar Heyeti kararlarına” tabiri, “Cumhurbaşkanı kararlarına” halinde değiştirilerek, bu kararlara karşı açılacak iptal ve tam yargı davalarını birinci aşama mahkemesi sıfatıyla Danıştayın karara bağlayacağı düzenlenmiştir.

Doktrinde, Cumhurbaşkanının muhakkak bir şahsa veya muhakkak bir duruma ilişkin olan süreçleri kişisel süreç olarak tanımlanmış; Cumhurbaşkanının üst aşama yöneticileri atama sürecinin ferdî süreç olduğu tabir edilmiş ve uygulamada ferdi süreçlerin çoklukla “karar” adını aldıkları vurgulanmıştır.

Fakat, Anayasa’nın amir sonucu uyarınca çıkarılan ve üstte metnine yer verilen (3) sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin “Atanma Usulü” başlıklı 2. unsurunun 2. fıkrasında, anılan Kararname’nin ekinde yer edinen (I) sayılı cetvelde sayılan ekip, durum ve misyonlara Cumhurbaşkanı kararıyla, (II) sayılı cetvelde sayılan ekip, konum ve misyonlara ise Cumhurbaşkanı onayıyla atama yapılacağı belirtilerek, (I) ve (II) sayılı cetvelde yer edinen takımlara ilişkin Cumhurbaşkanınca tesis edilecek atama süreçleri hukuken değişik nitelendirilmiştir.

Kelam mevzusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi incelendiğinde, “Bakanlık Vilayet Müdürleri”nin, Cumhurbaşkanı onayıyla atama yapılacak takımların belirtildiği (II) sayılı cetvelde yer almış olduğu anlaşılmaktadır.

Her ne kadar (3) sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ekinde sunulan (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer verilen takımlara yönelik atama, misyondan alma ve gibisi tasarrufların tamamı “Cumhurbaşkanı Sonucu” adı altında Resmi Gazete’de yayımlanmakta ise de; uygulamada, bu süreçlerin değişik bir kısım olarak “Atama Kararları” başlığı altında yayımlanmakta olduğu görülmektedir.

Üstte belirtilen açıklamalar ve uyuşmazlık mevzusu olay bir tüm olarak değerlendirildiğinde; 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin (I) sayılı cetvelinde yer edinen takımlara yönelik atama ve misyondan alma süreçlerinin direkt doğruya Cumhurbaşkanı tarafınca verilen kararla, (II) sayılı cetvelde yer edinen takımlara ilişkin olarak meydana getirilen atama ve vazifeden alma süreçlerinin ise, ilgili makamın teklifi, önerisi üstüne Cumhurbaşkanının verdiği onay ile tesis edilmiş olduğu; bu doğrultuda, Cumhurbaşkanının (I) sayılı cetvele doğal olarak olanlara yönelik atama süreçleri mevzusunda karar makamı, (II) sayılı cetvele doğal olarak olanlara yönelik atama süreçleri mevzusunda onay makamı olduğu; bu haliyle, Danıştay Kanunu’nun 24. hususunda yer edinen, Cumhurbaşkanı kararlarına karşı oluşturulan davalarda birinci aşama mahkemesi olarak Danıştayın vazifeli kılındığına ilişkin düzenlemenin, Cumhurbaşkanının direkt doğruya, teklif makamı olmaksızın verdiği atama ve misyondan alma kararlarını kapsadığı; Cumhurbaşkanının onay makamı olduğu süreçlere karşı açılacak davalarda da Danıştayın birinci aşama mahkemesi olarak vazifeli bulunduğunun kabulünün ise, “Cumhurbaşkanı Sonucu” ve “Cumhurbaşkanı Onayı” ile (I) ve (II) sayılı cetveller ortasındaki türel farklılığın ortadan kalkmasına ve Cumhurbaşkanı onayına gönderilen süreçlerin fonksiyonsuz bırakılmasına yol açacağı sonucuna varılmıştır.

Tüm bu mevzular göz önünde bulundurulduğunda; (II) sayılı cetvelde yer edinen takımlara yönelik süreçler, temel prestijiyle, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde belirtildiği suretiyle direkt doğruya Cumhurbaşkanı Kararıyla değil, ilgili bakanlık veya kamu kurumunun teklifi üstüne Cumhurbaşkanının onayıyla tesis edildiğinden, Danıştayın birinci aşama mahkemesi olarak bakmakla vazifeli olduğu uyuşmazlıklar kapsamında bulunmamaktadır.

Bu prestijle, Diyarbakır Vilayet Ulusal Eğitim Müdürü olarak vazife meydana getiren davacı tarafınca, bu vazifesinden alınmasına ilişkin 11/11/2019 günlü, 2019/395 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının kendisine ilişkin kısmının ve bu karar destek alınarak Ankara Vilayet Ulusal Eğitim Müdürlüğü buyruğuna araştırmacı olarak atanmasına ilişkin sürecin iptali ile bu süreçler sebebiyle yoksun kalmış olduğu özlük ve nakdî haklarının yasal faiziyle beraber ödenmesine karar verilmesi istemiyle oluşturulan işbu davanın görüm ve tahlili, 2576 sayılı Kanun’un 5. unsuru uyarınca genel misyonlu birinci aşama mahkemesi olan yönetim mahkemelerinin vazifesinde bulunmaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davanın MİSYON İSTİKAMETİNDEN REDDİNE,

2. 2577 sayılı Kanun’un 43. hususunun 1/a fıkrası uyarınca, dava belgesinin, anılan Kanun’un 33/1. unsuruna nazaran davayı çözümlemeye yetkili ve vazifeli olan Ankara Yönetim Mahkemesine gönderilmesine, 16/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: Memurlar

🔥9

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir