İlçeyi kim yönetir? İlçeyi Yöneten Yöneticilerin Görevleri Nelerdir?

Her vilayet birden fazla ilçeden oluşur. Vilayet merkezi de bir ilçe oluşturmakta olup buna merkez ilçe denir. İlçeyi kim yönetir? sorusu vatandaşlar tarafınca merak mevzusu oldu. Türkiye’nin ilçeleri, Türkiye’de vilayetlerden sonraki gelen yönetimsel kısımlardır. Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci yıllarında ilçeler kaza olarak bilinmekteydi. Pekala, İlçeyi kim yönetir? İlçeyi Yöneten Yöneticilerin Misyonları Nedir? Ayrıntılar haberimizde…

İLÇEYİ KİM YÖNETİR?

Her vilayet birden fazla ilçeden oluşur. Vilayet merkezi de bir ilçe oluşturmakta olup buna merkez ilçe denir. Büyükşehir belediyesi olan vilayet merkezleri ise birden fazla merkez ilçeden oluşabilir. İlçe merkezlerinin adı vilayetlerde olduğu suretiyle ilçenin kendisi ile birebirdir. İlçelerde yönetme ve yürütme misyonunu, devlet tarafınca atanan kaymakamlar yerine getirir. Merkez ilçelerde (büyükşehirler hariç) ise bu vazife direkt bağlı bulunmuş olduğu ilin valisi tarafınca yerine getirilir. İlçelerin kurulup kaldırılması ve değiştirilmesi de tıpkı vilayetlerde olduğu suretiyle kanunla olmaktadır. Türkiye’de 1999 senesinde Düzce’nin vilayet olması ile bir arada 81 vilayet ve bunlara bağlı toplam 973 ilçe bulunmaktadır. İlçelerin 51’i birebir vakitte vilayet merkezidir. Bulundukları yere nazaran;

Vilayetlerin ilçe sayıları

  • En kuzeyde bulunan ilçe; Kofçaz, Kırklareli
  • En güneyde bulunan ilçe; Yayladağı, Hatay
  • En batıda bulunan ilçe; Gökçeada, Çanakkale
  • En doğuda bulunan ilçe; Aralık, Iğdır
  • Minimum ilçeye haiz vilayet; 3 ilçe ile Bayburt
  • En fazlaca ilçeye haiz vilayet; 39 ilçe ile İstanbul
  • Nüfus bakımından en ufak ilçe; Yalıhüyük, Konya
  • Nüfus bakımından en büyük ilçe; Esenyurt, İstanbul
  • Yüzölçümü bakımından en büyük ilçe; Karaman merkez
  • Yüzölçümü bakımından en ufak ilçe; Güngören, İstanbul

İLÇEYİ YÖNETENLERİN MİSYONLARI NELERDİR?

İlçelerde yönetme ve yürütme vazifesini, devlet tarafınca atanan kaymakamlar yerine getirir. Bu sebeple kaymakamların misyonlarını bilmekte yarar vardır:

Kaymakamın Vazifeleri

Kaymakamların yetki ve misyonları birçok Kanun ve başka mevzuatta yer almıştır. Bununla beraber Kaymakamların yetki ve misyonlarını temel olarak 5442 sayılı Vilayet Yönetimi Kanunu’nun 27 ile 40. unsurları ortasında, aşağıdaki formda bulmak mümkündür:

İLÇE YÖNETİMİ VE TEŞKİLATI

İlçe genel yönetiminin başı ve mercii kaymakamdır.

Kaymakam, ilçede Hükümetin temsilcisidir. İlçenin genel yönetiminden kaymakam mesuldür. Bakanlıkların kurum kanunlarına nazaran ilçede gereği kadar teşkilatı bulunur. Bu teşkilat (Dördüncü hususun son fıkrasında belirtilen isminde ve askeri teşkilat hariç) kaymakamın buyruğu altındadır.

İlçedeki genel yönetim teşkilatının başlangıcında bulunanlar ilçe yönetim şube liderleridir. Bunların buyruğu altında çalışanlar ilçenin ikinci derecede memurlarıdır.

I – İLÇE MEMURLARININ TAYİN ADABI

Kaymakamlar, İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin intihabı ve Bakanın tasvibi üstüne ortaklaşa karar ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle atama olunur.

Kaymakamlığa yalnızca mülki yönetim amirliği hizmetleri sınıfından olanlar vekalet edebilir.

II – KAYMAKAMLARIN TÜZEL DURUMLARI, VAZİFE VE YETKİLERİ

A) Kaymakam, kanun, tüzük yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını, uygulanmasını sağlar ve bunların verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri yerine getirir. Kaymakam, valinin yönerge ve buyruklarını yürütmekle ödevlidir;

B) Valiler, ilçeye ilişkin tüm işleri direkt doğruya kaymakama müellifler. Kaymakamlar da ilçenin işleri hakkında bağlı bulundukları valilerle muhaberede bulunurlar. Lakin harikulâde hallerde kaymakamlar İçişleri Bakanlığı ve diğeri Bakanlıklarla muhabere edebilirler ve bu muhaberelerden valiye informasyon verirler;

C) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararları ve bunlara dayanılarak valiler tarafınca verilecek yönerge ve buyruklar ilçe yönetim, şube liderlerine kaymakamlar yolu ile bildirim olunur;

Ç) Kaymakamlar, dördüncü hususun son fıkrasında belirtilen daire ve kurumlar haricinde kalan tüm Devlet daire ve kurum ve işletmelerini ve hususi işyerlerini, hususi yönetim, belediye ve köy yönetimleriyle bunlara bağlı tekmil kuruluşları denetler ve teftiş ederler. Bu teftiş ve denetlemeyi şahsen veya yönetim şube liderleri veya validen talep edeceği Bakanlık veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlük müfettişleri vasıtasıyla ortaokul veya bu dereceli öğretim kurumlarını de şahsen veya ilgili müfettişleri marifetiyle denetler;

D) Kaymakam, denetlemesi esnasında iş başlangıcında kalmalarında sakınca görmüş olduğu ilçe yönetim şube liderlerini valinin muvafakatiyle, diğer işgören ve müstahdemleri re’sen sorumluluğu altında işten el çektirebilir.

E) Kaymakam, ilçenin her istikametten genel yönetim ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten mesuldür;

F) Kaymakam, ilçede teşkilatı ve vazifeli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan rastgele bir yönetim veya daire başkanlığından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir;

G) Kaymakam, ilçedeki yönetim, daire ve kuruluşlarda çalışan uzman veya fen kollarına dahil işgören ve müstahdemlerden ilçenin genel ve yerel hizmetlerine ilişik işlerin görülmesini asli görevlerine halel getirmemek koşuluyla valiliğe teklif suretiyle istiyebilir. Valilikten alınacak emir üstüne bu memurlar verilen işleri yapmakla ödevlidirler;

H) Kaymakam, ilçe memurlarının çalışmalarını ve teşkilatın işlemesini nezaret ve kontrolü altında bulundurur;

I ) Kaymakam, ilçenin yönetim şube liderleriyle ikinci derecedeki memurlarına, genel ve hususi kolluk amir ve memurlarına Memurin Kanundaki yoluna nazaran savunmasını aldıktan sonrasında uyarma, kınama cezaları verir ve uygular. Daha ağır disiplin cezaları verilmesi için hususi kanunu kararlarına nazaran teklif ve talepte bulunabilir.

Kaymakamlarca re’sen verilen cezalar nihaidir.Bu cezalar bildiri tarihinden itibaren sicile geçer. Kaymakam, ilçe memurlarına takdirname de verebilir.

J) Kaymakam, ilçe yönetim şube liderlerine tez hallerde (8 güne kadar) ve tayini kendisine ilişkin memurlara, Memurlar Kanunundaki senelik müsaade, müddetine mahsup edilmek suretiyle bir aya kadar müsaade verebilir. Tayinleri kaymakama ilişkin olmayan işgören ve müstahdemlere müsaade verilmezden evvel kaymakamın mütalaası alınır;

K) Kaymakamlar, halkın askerlik muameleleri hakkında müracaat ve şikayetlerini kabul ederler. Askerlik şubelerine ve dairelerine müellifler. Karşılığı kafi görmedikleri takdirde keyfiyeti valiye bildirirler;

L) Kaymakam, Cumhuriyet Bayramında ilçede yapılacak resmi merasimlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder.

Kaymakamların Asayiş ve Güvenliğe Ilişik Yetki ve Misyonları

A) Kaymakam, ilçe hudutları içinde bulunan genel ve hususi kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir;

B) Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve inancını korumak için ihtiyaç duyulan önlemleri alır. Bu gayeyle Devletin genel ve hususi kolluk kuvvetlerini istihdam eder. Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararları kararlarının yürütülmesi için buyruklar verir. Bu teşkilat amir ve memurları kaymakam tarafınca verilen buyrukları derhal yerine getirmekle ödevlidir;

C) Kaymakam, memleketin hudut ve kıyı emniyetiyle ilgili tüm işleri yürürlükte bulunan kararlara nazaran sağlar ve yürütür;

Ç) İlçe hudutları içinde rahatlık ve güvenliğin, şahıs dokunulmazlığının tasarrufa mütaallik emniyetin, kamu iyiliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi kaymakamın ödev ve vazifelerindendir. Bu tarz şeyleri sağlamak için kaymakam ihtiyaç duyulan karar ve önlemleri alır;

Bu mevzuda alınan ve duyuru edilen karar ve önlemlere uymayanlar hakkında 66 ncı unsur sonucu uygulanır;

D) Kaymakam, valinin tasvibiyle ilçe genel ve hususi kolluk kuvvetleri mensuplarının süreksiz veya daima olarak yerlerini değiştirebilir;

E) Kaymakam, ilçe çevresinde çıkabilecek olayların buyruğundaki kolluk güçleriyle önlenmesine olanak bulunmayacağı kanısına varır veya ilçe içindeki kolluk güçleriyle önlenemeyecek fevkalâde ve ani vakalar karşısında kalırsa çabucak valiye informasyon vererek yardım ister ve en yakın askeri (Kara, Deniz ve Hava) kumandanlara da haber verir;

Desteğe gelen askeri kuvvet bu kanunun 11/D hususu uyarınca kendisine verilecek vazifesi yerine getirir.

F) Devlete, Hususi Yönetime, belediye ve köylere ilişkin olan ve bunlara bağlı bulunan veyahut bunların nezaret ve kontrolü altında iş gören daire ve kuruluşlarla diğeri tüm gerçek ve tüzelkişiler tarafınca işletilen mali, ticari, sınai ve tutumsal kuruluşlar, işletmeler, ambarlar, depolar ve sair uzman, fen adamı, uygulaman ve emekçi suretiyle işçi bulunduran ve barındıran bölgeler Devlet ve memleket güvenlik ve asayişi ve iş yaşamının düzenlenmesi bakımından kaymakamın nezaret ve kontrolü altındadır.

Buralarda bulunan veya çalışanların kimlik ve nitelikleri hakkında kaymakamlar bu yerlerden informasyon isteyebilir, istenilen bilgiler çabucak verilir.

Kaymakam, ceza ve tevkifevlerinin müdafaasını ve Cumhuriyet savcısı ile beraber hükümlü ve tutukluların sağlık kurallarını nezaret ve kontrolü altında bulundurur.

Kaymakamlar, ilçe yönetim şube liderlerinin genel, hususi ve kolluk amirlerinin birinci derecede, diğeri memurların ikinci derecede sicil amiridirler.

İlçe etrafındaki belediyelerin liderleriyle köy muhtarları, üst makamlara kendi yönetimlerinin iş ve gereksinimleriyle ilgili yazışmalarını kaymakamlık vasıtasıyla yaparlar.

Gündem

Kaynak: Haberler.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir