kisisel verileri koruma kurumu 10 uzman yardimcisi alacak xyOwh8D3

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 10 uzman yardımcısı alacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan:

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

1 – Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Imtihanı:

Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. aşama kadrolarda vazife yapmak suretiyle; 10 adet Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı ekibi için, 2020 ve 2021 yılı Kamu Mensubu Seçme Imtihanı (KPSS) sonuçlarına bakılırsa, 09/10/2021 tarihinde yazılı imtihan yapılacaktır. Her grup için başvuruda bulunan adaylardan, KPSS puan sıralamasına bakılırsa en yüksek puandan adım atmak suretiyle belirlenen boş kadro sayısının 20 katı kadar aday, yazılı sınava çağırılacaktır. Meydana getirilen sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana haiz öteki adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.

Giriş imtihanı yazılı ve sözlü olmak suretiyle iki aşamalı yapılacak, yazılı imtihan kontrol usulü ile gerçekleştirilecektir.

Alınacak uzman yardımcılarının tahsil grubu, sayısı, sınava çağırılacak aday sayısı ve KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

2 – Sınava katılacak adaylarda aranılan şartlar:

Sınava katılacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafınca 2020 yada 2021 yıllarında meydana getirilen Kamu Mensubu Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve yukarıda yer edinen tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 75 puan ve üstünde puan almış olmak,

c) Kurumun kadro ve gereksinim durumuna bakılırsa;

1. Minimum dört senelik lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden ya da denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-4 grubu için),

2. Minimum dört senelik lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, tutumsal ve yönetimsel bilimler, ekonomi ve işletme fakültelerinden ya da sayılan fakültelerde yer edinen denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-33 ve KPSSP-38 grubu için),

3. Minimum dört senelik lisans eğitimi veren fakültelerin; mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve iletişim, bilgisayar mühendisliği ve bilişim sistemleri mühendisliği bölümlerinden ya da sayılan bölümlerin denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-3 grubu için),

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafınca meydana gelen “Yabancı Dil Bilgisi Düzey Tespit Sınavından (YDS) son beş yıl içinde minimum 70 (yetmiş) puan almak yada dil yeterliliği bakımından yada buna denkliği kabul edilen internasyonal geçerliliği bulunan başka bir belgeye haiz olmak, (Internasyonal geçerliliği bulunan yabancı dil imtihanlarının eşdeğerlilik tabloları için: www.osym.gov.tr),

d) 2021 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1986 tarihinden sonrasında doğanlar)

3 – Imtihan mevzuları:

3.1. Yazılı Imtihan Mevzuları ve Ağırlık Oranları:

3.1.1. Ortak Mevzular

– Genel Kültür (% 15),

– Genel Kabiliyet (%15),

– Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve öteki düzenlemeler, kişisel verilerin korunması ile ilgili internasyonal mevzuat ve uygulamalar (%20)

3.1.2. Mesleki Alan Bilgisi

– Hukuk Fakültesi mezunları için; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Uygar Hukuk, Tecim Hukuku, Borçlar hukuku (% 50),

– Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme mezunları için; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Mikro ve Makro İktisat, İktisat Politikası, Türkiye Ekonomisi, Internasyonal İktisat, Kamu Maliyesi, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları, Maliye Politikası, Personel Yönetimi, Internasyonal İlişkiler, Internasyonal Kuruluşlar, Türk Dış Politikası, Siyasal Tarih (% 50).

– Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Iletişim, Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği mezunları için; Temel Bilgisayar Programlama ve Algoritma Geliştirme, Bilişim Teknolojilerinde Temel Kavramlar (Bilgisayar Teknolojileri Kavramları, Temel Bilgisayar Ağları ve İnternet, Temel Data Güvenliği, Temel Veri Tabanı), Yazılım Mühendisliği, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Bilgisayar Ağları ve İnternet, Data Güvenliği, İşletim Sistemleri, Elektronik Devreler, Sayısal Mantık Tasarımı, Mikro İşlemciler, Iletişim (% 50).

3.2. Sözlü Imtihan Mevzuları ve Ağırlık Oranları:

Adaylar:

– Imtihan mevzularına ilişkin informasyon düzeyi,

– Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,

– Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

– Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

– Genel beceri ve genel kültürü,

– Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, sözlü sınavda, Imtihan Kurulu tarafınca (a) bendi için elli (50) puan, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar (10) puan üstünden değerlendirilecektir.

4 – Değerlendirme yöntemi ve sonuçların ilanı:

Yazılı imtihan notu, 100 tam puan üstünden değerlendirilecek, yazılı imtihan sonucunda 70 puandan azca olmamak suretiyle en yüksek puandan başlanarak giriş imtihanı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Meydana getirilen sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana haiz öteki adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı imtihan neticeleri Kurumun web sitesinde duyuru edilecektir.

Sözlü imtihan Kurum tarafınca yapılacak olup, sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılacakların sıralaması Kurumun web sitesinde duyuru edilir. Adaylara ek olarak bir tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınavda başarıya ulaşmış sayılabilmek için 100 tam puan üstünden minimum 70 puan almak gerekir. Yarışma sınavları sonucu puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir alan için atama yapılacak kadro sayısı kadar aslolan, aslolan aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. Sözlü imtihan puanlarının eşitliği halinde sırasıyla yazılı imtihan puanı, yabancı dil puanı, KPSS puanı, mezuniyet belgesi notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

5 – Imtihan müracaat zamanı ve şekli:

Imtihan başvuruları 31/08/2021 – 27/09/2021 tarihleri içinde Kurumun web sitesinden (www.kvkk.gov.tr) indirilerek doldurulacak Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Yarışma Imtihanı Müracaat Formuna, aşağıda istenilen belgelerin eklenmesi suretiyle müracaat süresi içinde Kuruma şahsen yada posta kanalıyla teslim edilerek yapılacaktır. Son müracaat tarihinde saat 18.00’dan sonrasında Kuruma intikal eden başvurular kabul edilmeyecek olup, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda istenilen belgeler:

a) Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Yarışma Imtihanı Müracaat Formu (Bilgisayar ortamında doldurulacak ve çıktısı alınarak imzalanacaktır).

b) KPSS netice belgesinin aslı yada fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

c) Yabancı dil netice belgesinin aslı yada bilgisayar çıktısı,

ç) Mezuniyet belgesi yada geçici mezuniyet belgesinin aslı, noter, üniversite yada Kurumca onaylı örneği (Belgenin aslı ve fotokopisi ile şahsen müracaat edilmesi halinde bir örneği onay edilerek, aslı iade edilecektir), (Eğitimi yurt haricinde tamamlamış olanların mezuniyet belgesi denklik belgesinin aslı yada onaylı örneği), (e-Devlet üstünden alınmış “Yükseköğretim Mezun Belgesi” de geçerli kabul edilecektir),

d) Üç adet vesikalık fotoğraf,

e) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisi,

6 – Imtihan tutarının yatırılması:

Sınava giriş tutarı olan 75,00 TL (Yetmişbeş), yazılı sınava katılmaya hak kazananlar tarafınca, https://www.aybu.edu.tr/hukuk/ adresinde duyuru edilecek tarihler içinde, üniversite tarafınca bildirilecek banka hesabına yatırılacak olup, imtihan ücretini süresinde yatırmayanlar sınava katılmaya hak kazanamayacak, imtihan ücretini yatırmasına karşın herhangi bir sebeple sınava katılmayanların ücretleri üniversite tarafınca kendilerine iade edilmeyecektir.

7- Imtihan giriş belgeleri:

Adaylar için ek olarak imtihan giriş belgesi düzenlenmeyecek olup adayların sınava fotoğraflı T.C. kimlik kartı, yeterlik, geçişlik yada evlilik cüzdanı ile gelmeleri gerekmektedir. Imtihan yeri (bina, imtihan salon no ve sıra no) detayları imtihan tarihinden önceki pazartesi günü ve/yada en geç 08/10/2021 geçmişine kadar https://www.aybu.edu.tr/hukuk/ adresinde duyuru edilecektir.

8 – Imtihan zamanı ve yeri:

Yazılı imtihan 09/10/2021 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 15 Temmuz Şehitleri ve/yada Ulusal İrade Yerleşkelerinde (Etlik/Ankara) gerçekleştirilecek olup, imtihan salonu ve saati https://www.aybu.edu.tr/hukuk/ adresinde duyuru edilecektir. Adayların imtihan saatinden minimum otuz dakika ilkin sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgesi (Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı; kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi yada geçişlik) olması gerekmektedir. Sınavın başlamasından önceki son 10 dakikadan itibaren binaya aday girişi kabul edilmeyecektir.

9 – Imtihan Başvurusunda Elde Edilen Kişisel Veriler

Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuranlardan talep edilen müracaat formu ve eklerinde yer edinen; adaya ilişik kimlik, fotoğraf, eğitim, imtihan, yazışma ve emek verme durumu detayları, 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için lüzumlu olması” işleme şartı doğrultusunda;

– Adayların sınava katılım hizmeti hakkının tesisi, kullanılması yada korunması,

– İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda kanıt olarak kullanılması

– Kurumun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi,

– Başvuruların teyidi ve istatistiksel amaçla tespiti

amaçlarıyla sınırı olan olarak Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak No:4 Çankaya adresinde mukim Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafınca şahsen/posta kanalıyla meydana getirilen müracaat belgeleri doğrultusunda manuel olarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı giriş sınavının yapılması mevzusunda Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi içinde ortaklık protokolü ve sözleşme imzalanmış olup, imtihan başvurusunda bulunan kişilerden elde edilmekte olan kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun açısından veri sorumlusu olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu adına veri işleyen sıfatıyla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafınca da işlenecektir.

Kurumumuzla ve Kurumumuz adına Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesiyle paylaştığınız kişisel verileriniz, bir tek hukuki uyuşmazlıklarda; talep durumunda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.

Adaylar, Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Müracaat Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” bakılırsa Kişisel Verileri Koruma Kurumuna yazılı olarak iletebilirler.

10- Öteki Hususlar:

Imtihan sonuçlarına itiraz tutarı ^100,00TL^ (Yüz) Türk Lirasıdır. Adaylar imtihan sonuçlarına itirazlarını, itiraz ücretlerini, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin hesaplarına “Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası ve Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı Imtihanı sonucuna itiraz” açıklamasını belirtmek suretiyle yatırdıklarını gösteren dekontu ekleyecekleri bir dilekçe ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin ilgili birimine yazılı olarak yapacaklardır.

Soruya İtiraz tutarı her bir sual için ^100,00TL^ (Yüz) Türk Lirasıdır. Adaylar sınavda sorulan soruya ilişkin itirazlarını, her bir sual için itiraz ücretini, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin hesaplarına “Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası ve Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı Imtihanı … adet imtihan sorusuna itiraz” açıklamasını belirtmek suretiyle yatırdıklarını gösteren dekontu ekleyecekleri hangi sorulara itiraz ettikleri hususunu da içeren bir dilekçe ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin ilgili birimine yazılı olarak yapacaklardır.

Giriş imtihanını kazananlardan, imtihan başvurusunda gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise, durumları çalışmış oldukları kurumlara bildirilir.

Imtihan başvurusunda bulunan engelli adayların, yüklenici tarafınca lüzumlu hazırlıkların yapılarak uygun ortamın sağlanabilmesi için başvuruları esnasında, bu hususu belirterek engel durumlarını gösteren belgeleri de eklemeleri gerekmektedir.

Muhteşem durumlar ve mücbir sebepler dolayısıyla imtihan takviminde yapılacak değişimler kurumun web adresinden duyurulacak olup adaylara ek olarak tebligat yapılmayacaktır.

6687/1-1

Kaynak: memurlar.net

🔥38

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir