Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

KONTRATLI İŞÇİ ALIM İLANI

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4′ üncü hususunun B fıkrasına nazaran istihdam edilmek ve sarfiyatları hususi bütçeden karşılanmak suretiyle 06.06.1978 tarihindeki ve 7/15754 sayılı Bakanlar Heyeti Sonucuna ekli “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ilişkin Esasların” Ek 2′ nci unsurunun (b) fıkrasına nazaran aşağıda belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) kümesi puan sıralamaları temel alınmak suretiyle yazılı ve kelamlı sınav yapılmaksızın (Eczacı unvanı hariç) kontratlı işçi alınacaktır.

MÜDAFAA VE GÜVENLİK VAZİFELİSİ UNVANINA BAŞVURACAKLARDA ARANAN ÖZEL KAİDELER:

1- İlan müracaat tarihinin son günü prestijiyle 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak.

2- Adam adaylarda minimum 170 santimetre uzunluğunda olmak. Uzunluk uzunluğunun santimetre cinsinden son iki sayısı ile kilosu ortasındaki fark 15 kilodan azca ya da fazla olmamak (İlan tarihinden itibaren olmak kaydıyla tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alınacak doküman müracaat esnasında sisteme yüklenecektir).

3- 10.06.2004 tarih ve 5188 sayılı Hususi Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10′ uncu unsurunda yer edinen kuralları taşımak.

4- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

5- Hususi Güvenlik Vazifelisi kimlik kartının (silahlı/silahsız) son müracaat zamanı prestijiyle geçerlilik mühletinin minimum 6 (altı) ay olması (Müracaat esnasında sisteme yüklenecektir).

TAKVİYE ÇALIŞANI UNVANINA BAŞVURACAKLARDA ARANAN ÖZEL KURALLAR:

1- İlan müracaat tarihinin son günü prestijiyle 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak.

2- Paklık vazifesini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalık ve gibisi mahzurları bulunmamak.

3- Vardiyalı çalışmaya pürüz durumu bulunmamak.

4- Paklık, bahçe, ağaç, çim bakım, eşya ve evrak taşıma suretiyle hizmetleri yerine getirmek.

GENEL KURALLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunda belirtilen genel koşulları taşımak.

3- 657 sayılı Kanunu’nun 53’üncü unsur kararları gizli saklı kalmak kaydı ile vazifesini sürekli yapmasına engel olabilecek gövde veya akıl hastalığı bulunmamak.

4- Çeşitli KHK ile kamu misyonundan çıkarılanlar ve kamu misyonuna iadesi reddedilenler müracaatta bulunamaz.

5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.

6- 2020 yılı KPSS (B) kümesi (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav netice evrakına haiz olmak.

7- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Nöbet yordamı çalışmaya pürüz bir durumumun bulunmaması.

9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususu mucibince kontratlı olarak istihdam edilenler, hizmet kontratına alışılmamış hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi veya mukavele devri içinde Bakanlar Konseyi sonucu ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kuramların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.

10- Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına ilişkin Asılların Ek 6′ ncı unsuru mucibince “İşe alınması açısından lüzumlu olan niteliklerden rastgele birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından lüzumlu olan niteliklerden rastgele birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet kontratı kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

11- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete ‘de piyasaya sürülen “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” yeterince sözleşme hayata geçirmeye hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile irtibata geçilecektir.

ÇEVRİM İÇİ BAŞVURADA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN DOKÜMANLAR

1- Adayların mezuniyet detayları YÖKSİS web servisleri aracılığı ile alınacak, tercih edilen konumda istenen mezuniyet tipi adayca sistemden seçilecek olup tüm mesuliyet adaya aittir. YÖKSİS veri tabanından tercih edilen durumda istenen mezuniyet çeşidi çıkmaması halinde aday {mezun olduğu} okul ile irtibata geçerek YÖKSİS veri tabanına mezuniyet kaydını yaptıracaktır.

2- Adayların KPSS puan tipi, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen konumda belirlenen KPSS puan tipi ve yılı ile uygun olmaması durumunda müracaat süreci gerçekleşmeyecektir.

3- Adaylar sistemden detayları tam ve eksiksiz doldurulduğunda müracaat tamamlanarak müracaat takip numarası oluşturulacaktır. Adaylar müracaatlarını müracaat müddetince güncelleme yapabilecek olup tüm mesuliyet adaylara aittir (Yanlış/noksan doküman yükleme, değişik mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri). Adaylar ilanda istenen kurallara duyuru zamanı yayımlandığı tarihten evvel haiz olmaları gerekmektedir.

4- Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi unvanına başvuracak adaylar “Koruma ve Güvenlik Vazifelisi Unvanına Başvuracaklarda Aranan Hususi Şartlar” belirtilen evrakları sisteme yükleyeceklerdir.

5- Avukat unvanına başvuran adaylar “avukatlık ruhsatını” sisteme yükleyeceklerdir.

6- Adaylar biyometrik fotoğraflarını JPEG formatında sisteme yükleyeceklerdir.

MÜRACAAT FORMU, YERİ VE VAKTİ:

Müracaatlar Üniversitemizin www.pau.edu.tr adresinden çevrim içi olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yolu ile meydana getirilen müracaatlar kabul edilmeyecektir. Müddetinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle vaktinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Müracaat süreçleri esnasında gerçeğe karşıt evrak verdiği ya da beyanda bulunmuş olduğu veya noksan evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen evrakları ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, mukaveleleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal süreç yapılacaktır. Adaylar duyuru edilen durumlardan yalnızca birine başvurabilecek olup birden fazla duruma müracaat yapamayacaktır.

Müracaat Zamanı:

Müracaat Başlangıç : 12.01.2022 (Mesai Başlangıcı)

Müracaat Bitiş : 26.01.2022 (Mesai Bitimi)

MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

2020 KPSS (B) (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) kümesi puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet zamanı evvel olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum zamanı büyük olan adaya öncelik tanınır) nazaran hak kazanan adayın adı, müracaat bitim zamanı itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.pau.edu.tr adresinden duyuru edilecektir. İlan edilen takımın 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu duyuru bildirim mahiyetinde olacağından ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet mukavelesi yapılacak olup kontratta belirtilen kaideleri yerine getirmeyen adayın mukavelesi 1 (bir) ay içinde fesih edilecektir.

Mukavele hayata geçirmeye hak kazanan adaylar, sonuçların duyuru edilmesinden sonrasında istenecek evraklar, müracaat vakti, evrakların teslim edilme hali ve diğer kurallar Üniversitemiz www.pau.edu.tr adresinden ayrıyeten duyuru edilecektir.

Müracaat yapılırken tereddüte düşülmesi halinde mesai saatleri içinde İşçi Daire Başkanlığına ilişkin (0258) 296 1818 / 1822 / 2249 numaradan informasyon alınabilir.

443/1-1

Kaynak: Memurlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.