Tarot falı günah mı? Tarot falı caiz mi? Tarot falı günah mıdır diyanet? Tarot falı nedir? Tarot nedir?

Tarot kartları, vakitle ruhsal dayanak hedefli olarak kullanılmaya başlamış ve günümüzde kehanet ve fal ile yeniliğini korumuştur. Vatandaşlar Tarot falı günah mı? Tarot falı caiz mi? Tarot falı günah mıdır diyanet? sorularına karşılık aramaktadır. Pekala, Tarot falı günah mı? Tarot falı caiz mi? Tarot falı nedir? Tarot nedir?İşte ayrıntılar haberimizde…

TAROT FALI NEDİR?

Tarot, Ortaçağ’ın sonlarına gerçek ortaya çıkmış, 78 karttan oluşan bir oyun kartı destesidir. Vakitle ruhsal takviye gayeli olarak kullanılmaya başlamış ve günümüzde kehanet ve fal ile yeniliğini korumuştur. Klâsik olarak Tarot 22 adet büyük gerine kartı ve 56 adet minik gerine kartından oluşmaktadır.

TAROT FALI GÜNAH MI?

Diyanet kaynaklarına nazaran; Fal bakmak ya da baktırmak, dinimizin kararlarına nazaran günahtır.

Falcılar, bir kadro şekil ve sembollere bakarak geleceği gördüklerini ve gaybı bildiklerini sav ederler. Bu argümanlar yanlışsız değildir. Söylediklerinden binde biri denk gelse dahi bu, onların gaybı bildiklerine kanıt olması imkansız. Zira gaybı Tanrı’tan diğer kimse bilmesi imkansız. Fal bakmak ya da baktırmak, dinimizin kararlarına nazaran haramdır. Cümbüş için dahi olsa falcılara müracaat edilemez. İnsan fakat Tanrı’ın yarattıkları ve bildirdikleri üstünde akıl yürütür, ilim öğrenmeye çalışır. En akıllı ve en gelişmiş bilgilere haiz olmasına rağmen insanoğlunun bilgisi ve gücü dahi sonludur. İnsanın geleceğe dair bilimsel bilgilere dayanmayan kehanetlerde bulunması, bu yolla bilgiler vermesi, görünmezi (gaybı) bilmesi gücü dışındadır. Geleceğe dair ileri sürülen ve ilmî datalara dayanmayan kehanetlerin, verilen bilgilerin tamamı ihtimalî bilgilerdir. Yanlışsız ya da yanlış olabilir. İnsan, İlâhi, alışılmış ve beşerî kanunlar ortasında bir kadro sebep-sonuç münasebeti kurabilir, bir ekip vakaları ve gerçekleri keşfedebilir, yeni yeni icatlar yapabilir. Fakat bu bulgu, buluş, bilme ve tanıma gücü, beşerde da sonludur. O sonun ötesi meçhuldür. “Gayb Alemi”dir. Gaybın bilgisi ise aziz yaratıcının ilim, irade ve kudretine tabidir. Bu yüzden Tanrı’ın bildirmediği bir şeyi “Ben bilirim” demek, Tanrı’ın koyduğu nizama karşıttır. Tanrı’a isyandır. Gaybdan haber verdiklerini söyleyenlere inanmamak bir vazife, inanmak ise günah ve yasaktır.

TAROT FALI CAİZ Mİ?

Fal, geleceği öğrenme ya da geleceğe ilişkin bilgiler verme tezi ile başvurulan çeşitli yolların ismidir. Fal bakan, falcılığı kendisine meslek edinen kimselere “Falcı” denir. Falcılık ise; fal bakmak, falcının işi manalarına gelir.(1)

Falcılar, bir çeşit büyücülük şekilleri ile gelecek ya da bilinmeyen geçmiş hakkında bilgiler, haberler vermeye çalışırlar.

Beşerler ilkçağlardan beri geleceklerini merak etmişler, geleceklerini bazı işaret ve belirtilerden öğrenebileceklerine inanmışlardır. Bu yüzden tüm ilkel toplumlarda falcılığın, büyü ve sihrin kıymetli bir yeri olmuştur. Bu inançların bir kısmı vaktimizin modem toplumlarına kadar da gelmiştir.(2)

Falcılık insanlığın geniş zamanı içinde, çeşitli ırk, renk, inanç ve coğrafik farklılıklara nazaran değişik görünümler, tipler arzeder. Ezlam denen fal okları, remiller, tavla ve satranç oyunları, yıldızlardan, burçlardan ve çeşitli gök cisimlerinden haberler çıkarma; kahve, bakla, fasulye falları, iskambil kağıdı açma, suya bakma, kitap açma, ruh çağırma, medyumluk, falcılığın ve gaibden haber vermenin tipleri ve formlarıdır. Falcılar, bunlar ve gibisi hallerle bilinmeyen geçmiş ve gelecek (Gaib) hakkında bilgiler, haberler vermeye çalışırlar, haber verdikleri iddiasındadırlar.

Falcılar, Bilinmeyen Geçmişi ve Geleceği Bilirler mi?

İnsanın informasyon alanına nazaran; kainatta mevcut eşya ve vakalar, görünen, malum evren ya da görünmeyen, bilinmeyen evren olmak suretiyle iki halde ortaya çıkar. İnsanın aklı, duyuları ve sezgileri ile hakkında gerçek informasyon edinmesi mümkün olmayan aleme “Gayb Alemi” denir. Bunlar; melekler ve cinler alemi, mezar alemi, aden, cehennem, insanoğlunun yazgısı suretiyle hususlardır.

Fazlaca eski vakitlerden beri, gayb alemi, bilinmeyen geçmiş ve gelecekte olacak vakalar insan oğlunun merak hususudur. Bu merak ve talep, gaibden, gelecekte olacaklardan informasyon verdiğini argüman eden kahinler, arrâflar ve falcılar tarafınca istismar edilmiştir. Günümüzde de bu tıp istismarlar mevcuttur. Dün olduğu suretiyle bu gün de medyumlar, ruh çağıranlar, yıldıznameciler, gök cisimleri falcıları, gaibden haber aldıklarını argüman ederler, insanların bahtlarına ve geleceklerine dair kehanetlerde bulunurlar.(3)

Bunlar, hurafe ve batıl inanışlardır. Şundan-bundan makus manalar çıkararak vehme tutulmak adeti, eski Romalılarda putperest araplardan günümüze kadar ulaşan hurafelerdir. Hurafe ve batıl inanışlar, toplumda hızla yaygınlaşırlar. Bazı bireyler, kendilerinde asla bulunmayan bir grup üstün niteliklere haiz olduklarını sav ederek çıkar sağlarlar. Kimi bilgisiz ve saf kimseler de bunlara inanırlar. Gaybı bilme, gayb aleminden haberler verme, dünyanın geleceğine, insanların yazgı çizgilerine ve ileride başlarına gelecek vakalara ilişkin bilgiler verme argümanı hakkında İslâm Dininin sonucu pek nihaidir. İslâm Dinine nazaran; gaybı fakat Tanrı bilir. Yüce Tanrı şu şekilde buyuruyor; “De ki: göklerde ve yerde gayb-ı Tanrı’dan diğeri bilen yoktur.”(4)

Bir diğeri Ayet-i Kerime’nin meali şudur:

“De ki; size Tanrı’ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı bilemem. Size ben meleğim de demiyorum. Ben yalnızca bana vahyolunana uyuyorum.”^)

Bu Ayet-i Kerime’ler, gayb-ı lakin Tanrı’ın bildiğini, büyük Tanrı tarafınca bildirilmedikçe değil kahinlerin, falcıların, ruh çağmaların, müneccimlerin, Peygamberlerin dahi bilinmeyen alemi, gayb alemini ve vakaları bilmesinin mümkün olmadığını ortaya koymaktadır.

Bu gerçek, bir diğeri ayeti kerime ile şu şekilde vurgulanıyor:

“De ki; Ben kendime, Tanrı’ın dilediğinden diğeri ne bir yarar ne de bir ziyan verme gücüne haiz değilim. Görülmeyeni (Gayb alemini) hileydim, daha oldukça uygunluk yapardım ve bana fenalık dokunmazdı. Ben yalnızca inanan bir kavim için bir uyarıcı ve müjdeciyim.”(6)

Cin müddetinin 26. ve 27. ayetlerinde Tanrı’ü Teala’nın dilediği Peygamberlerine gayb bilgisini verdiği tabir edilmektedir.

“O, tüm görülmeyenleri bilir. Zımnî işlerini kimse bilmesi imkansız.

Fakat (bildirmeyi) dilediği Peygamberler bunun dışındadır. Zira O, önünden ve akabinde gözcüler salar.”(7)

Bazı hadisi şeriflerde beşere nazaran gayb olan bir kısım eşya ve olayların bilgisinin hudutlu olarak aziz Tanrı tarafınca Meleklere verildiği de anlaşılmaktadır.

Görülüyor ki, Tanrı’tan bir bildirme olmadan gaybı asla kimsenin bilmesi, bu aleme ilişkin bilgiler, haberler vermesi mümkün değildir. Aziz Tanrı, bu detayları, hudutlu olarak yalnızca peygamberlere bildirmiştir. Hz. Peygamberden sonrasında bir Peygamber gelmeyeceğine nazaran; ortalıkta gaybdan, bir ekip kimselerin mukadderatına ve dünyanın geleceğine ilişkin bilgiler ve haberler verdiğini, ruh çağırarak, falcılık yaparak, yıldızlardan haber argümanında bulunarak vb. söyleyip gezenlerin birer yalancı oldukları muhakkaktır.

Her akıllı şahıs kabul eder ki, gerçek yalancıdan öğrenilmez. (8)

Diğer taraftan bir insanoğlunun gaib’den söz etmesi ya da kendisinin gelecekte olacak bazı şeyleri haber vermesi, bir müslümanın bu haberlerin doğruluğuna inanmasını mecburî kılmaz. Müslümanın bu türlü bir inanç yükümlülüğü yoktur. Bu bilgiler, o şahsın kendisi için bir informasyon olabilir, sadece ötekiler için olması imkansız. Bu cins bir esin, öbürleri için informasyon kanıtı değildir.

Hususa Kur’an-ı Kerim’in ve Peygamberin Bakış Açısı

Bu gün anladığımız manada Fal, Kur’an-ı Kerim’de Ezlam (Fal Okları) olarak zikredilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde buyurulmaktadır:

“Ey inanç edenler; içki, kumar, tapınmak için konulmuş olan dikili taşlar ve fal okları şeytan işi murdar şeylerdir. O halde bunlardan kaçınıp sakının ki, kurtuluşa eresiniz.”(9)

Arapların üç çeşit fal oku vardı. Bunlardan birinin üstünde “Rab’bim emretti.” ötekinin üstünde “Rab’bim nehyetti.” yazılı idi. Üçüncüsü boştu. Bu oklar, puthanelerde ya da kahinlerin, arrâfların yanında bulunurdu. Putperest araplar bir işe niyet ederlerse, puthaneye sarfiyatlar, bu okları alırlar, “Rab’bim emretti.” çıkarsa niyet etmiş olduğu işi yapar “Rab’bim nehyetti” çıkarsa vazgeçerdi. Boş çıkarsa diğeri ikiden biri çıkıncaya kadar atışa devam ederdi. Böylelikle güya geleceğe ilişkin detayları çıkarmış olurlardı. (10)

Kur’an-ı Kerim, işte bu tıp falcılığı yasaklamakta ve bu tıp işleri, tıpkı içki, kumar ve T putlara tapınma suretiyle “şeytan işi murdar şeyler.” olarak nitelemektedir.

Bir diğer Ayet-i Kerimede:

“Fal okları ile kısmet aramanız size haram kılındı.” buyurulmuştur.(11)

Hususun Hadis-i Şeriflerdeki Yansıması

Fal bakmak, baktırmak, gaibden haber vermek ya da gaib’le ilgili detayları verdiklerini argüman eden kimselere müracaat ederek onlardan informasyon istemek mevzusunda Peygamberimizin kelamları oldukça şiddetlidir. Bir hadisi şerifte şu şekilde buyurulmuştur:

“Her kim arrâfe (çalınan bir şeyin ya da yitiğin bulunmuş olduğu yeri haber verdiğine inanılan hiç kimseye) gelip ondan bir şey sorar da, ondan almış olduğu bilgiyi doğrularsa, o kimsenin kırk gün namazı kabul olmaz.” (13)

Mevzumuzla ilgili diğeri hadisi şeriflerin mealleri şöyledir:

“Kuşun ötmesinden, uçmasından çok kötü manalar çıkarmak, küçük taşlar (nohut ve baklalarla) fal açmak, kum üstüne çizgiler çizmek, bunlardan geleceğe ilişkin kararlar çıkarmak sihir ve kehanet nevindendir.”(14)

Bigün: Ya Rasûl’ellâh! Ben câhiliye bölümünü yaşadım. Büyük Tanrı bizi İslâm Dini’ne hidayet buyurdu. Bizlerden kimileri var ki, Kâhinlere müracaat ederek gay-ba ilişkin haberler alıyorlar. Ne bu-yurulur? dedim. Rasûl’ü Ekrem:

– “Onlara gitmeyin (verdikleri haberlere inanmayın.”

– Ya Rasûlallâh! kimilerimiz da, bir kuşun ötmesinden, sol yana uçmasından çok kötü manalar çıkarıyoruz. Buna ne dersiniz? dedim. Rasûl’ü Ekrem:

– “Bu, kalblere insanlık hali arız olan bir grup zanlardandır. Bu cins yorumlar onları işlerinden alıkoymasın.” buyurdu.(15)

Ebu mes’ûd El-Bedrî’den nakledilen bir hadis-i şerifte de Sevgili Peygamberimizin “Köpek satıp ücret almaktan, fuhuş yolu ile yarardan ve falcılık fiyatından müslümanları nehyettiği” haber verilmiştir. (16)

Falcılık ve Modern Falcılar

Falcılık, günümüzde insanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Yeni yıla girerken meşhur falcılar gelecek yılla ilgili kehanetlerde bulunmakta, insanların ilgisini çeken haberler vermekte, bu cins haberler çeşitli basın-yayın organlarında geniş yer tutmakta, bir ekip beşerler bu cins hayal mahsulü bilgilere inanmaktadır. Çabucak tüm dünya gazete ve mecmualarında, yıldız falları yayınlanmakta, okuyucular bu tarz şeyleri merakla okumakta, kendi gelecekleri ile ilgili sonuçlar çıkarmaktadırlar.

“Yeni yılda şu olacak, bu olacak, şu meşhur adam ölecek, şu günde dünyanın sistemi bozulacak v.s.” suretiyle sözlerle her yeni yıl biterken falcıların sesleri yükselir. Lakin bu kehânetler hiçbir zaman gerçekleşmez. Beşerler bu tıp palavra kehânetlerle avutulur.

Falcılık dinen yasak, haram ve reddedilmiş olduğu suretiyle kanunen de yasaklanmış olmasına rağmen bilhassa boyalı basında geniş bir şekilde yer almıştır. Bu cins falların ne aşama gerçek dışı, vehim ve hayal mahsûlü bulunduğunu göstermek için kimi örnekler sunmak gerekiyor.

2.6.1995 günü çeşitli gazetelerin yıldız falı köşelerinde yer edinen fallardan örnekler şöyledir:

Koç Burcu (21 Mart-20 Nisan tarihlerinde doğanların falı)

– Bugün toplumsal ve kültürel açıdan hareketli geçecek. Katılacağınız toplantılarda beğenilen zaman geçirecek, yeni dostlar edineceksiniz. (Ekran)

– Ev ve ailenize olan bağlılığınız sebebiyle kimi zaman işlerinizi aksatıyorsunuz. Ailenizin yükünü tek başınıza omuzlamanız oldukça kusurlu. (Melodi)

– Maddi taraftaki gelişmeler umduğunuz boyutta olacak. Siz bile bu duruma şaşacaksınız. (Özgürlük)

Kova Burcu (22 Ocak-19 Şubat tarihleri ortasında doğanların falı)

– Babanız ya da adam kardeşinizle aranızdaki sıkıntıları çözümlemenin tam vakti. Dikkatiniz ve zekanız sertleşiyor. (Ekran)

– Mâli açıdan rahatlayacağınız bir periyoda giriyorsunuz. Sevgilinizle olan tartışmalarınıza da son vereceksiniz. Keyfiniz oldukça yerinde. (Melodi)

– Aşkta yapmacık hallerden kaçının. Bağlantılarınızda organik olamıyorsunuz. Bu da her şeyi aleyhinize çeviriyor. (Özgürlük)

Tıpkı günde, üç başka basın organında yer edinen ve tıpkı şahıslara ilişkin olduğu argüman edilen bu fallar incelendiğinde görüleceği suretiyle; bunların birbirinden büsbütün değişik, hatta birbirine büsbütün aykırı yorumlar olduğu görülecektir. En yaygın fal örneği olan yıldız fallarında bu aşama açık palavraların olması, kahve falı, ruh çağırma, bakla falı, nohut falı, yılbaşı falı… suretiyle fal örnekleri ile geleceğe ilişkin haberler vermenin ne çeşit yalancılıklara âlet edilebileceğini ortaya koyması bakımından son derecede değişiktir, öğrenek vericidir.

Basında yer edinen yıldız falları haricinde kurşun dökmek, nazar boncukları, iğde çekirdekleri ve gibisi şeyleri elbise sırtına dikmek, muhabbet için fala baktırmak, kısmeti çıkmayan kızı gerisine takarak gömüt gömüt dolaştırmak, bakla attırmak, kum döktürmek, yatır türbeleri etrafına çabut bağlamak, ruh çağırtmak, kahve falına baktırmak, medyumlardan gelecekle ilgili haber almak ve benzerleri bu gün vatanımızda yaygın olan falcılık ve kehanet örneklerindendir. Bunların tümü hurafe ve batıl inanışlardır, dinimizce yasaklanmıştır.

Falcılar bir şey biliyorlarsa evvel kendilerini kötülüklerden muhafazalı, kendi geleceklerine ilişkin detayları edinmeli, diğerlerini palavraları ile aldatmamalıdır-lar.

Bir sürü ihtimalin içinden birinin tesadüfen mevcut hale uygun düşmesi, falcıların geleceğe ilişkin detayları ya da gaybı bilmeleri manasına gelmez. Falcılara inanıp İslâm’ın temiz inanç temellerine aksi düşen davranışlara girişmek, bir müslüman için uygun düşmez. Fala bakmak, falcılık yapmak, falcılık yaparak çıkar temin etmek, fala inanmak, fal baktırmak, geleceği ile ilgili bilgiler edinmek için falcıya başvurmak, bir mü’mini Tanrı’ından ve imanından uzaklaştırır. Falcıya ve fala inanmak haramdır. Yüce Tanrı ve Sevgili Peygamberimiz her türlü falı ve falcılığı yasaklamış, falcıların aden yüzü göremeyeceklerini bildirmiştir.

Daha evvel de tabir edilmiş olduğu suretiyle kanunlarımız da falcılığı yasaklamıştır.

Uyguna ve Berbata Yorma

Dinimizin yasaklağı fal, falcılık ve fala baktırma hususlarından söz ederken “Fa’li Hayr”dan, vakaları uyguna yormadan, “Te-şe’üm” vakaları berbata yormadan da söz etmemiz gerekiyor. Vakaları uyguna yormayı İslâmiyet güzel görür. Güzele yorma, doğrusu: Fa’li Hayr; duyulan bir hoş kelamı, haberi, vakası hoş saymak, onu hayra kanıt saymaktır. Bu cins bir yorum, şahsen Peygamberimiz tarafınca yapılmıştır. Hudeybiye seferi esnasında, Hudeybiye muahedesine Kureyş temsilcisi olarak Süheyl b.Amr’ın geldiğini gören Sevgili Peygamberimiz, “Süheyl” sözünün Arapça da “yumuşaklık ve kolaylık” manasını taşımasını bu muahede için hayra yorarak şu şekilde buyurmuşlardır.

“Artık işiniz kolaylaştı anlama gelir.”

Bu olay şahsen Hz. Peygamberin bir kelimeyi hayra yorması-dır.

İyeye yorum için bir diğeri örnek şudur:

Olağanın büyüklerinden Abdullah b.Avn’e;

– “Güzel söz ile hayra yorma nasıl olur?” diye sorulunca:

– “Bir hastanın kendisine “Salim” diye hitabedilmesinden sıhhate kavuşacağı manasını çıkarması, o kelamın manasından hareketle o hitabı o denli yorumlamasıdır.”(17) diye cevap vermiştir.

İslâm Dini ve O’nu insanlığa bildiri eden Sevgili Peygamberimiz vakaları berbata yormayı, onlardan geleceğe ilişkin makus haberler ve yorumlar çıkarmayı da yasaklamaktadır. Hz. Peygamber hiçbir şeyi uğursuz saymazdı. Bir Hadis-i Şerifin Meali şudur;

“Hastalığın bizatihî sirayeti yoktur. (Gerçek tesir Tanrı’ın takdiri iledir.) İslâm’da Teşe’üm (Vakaları berbata yorma)de yoktur. Tefe’ül (vakaları düzgüne yorma) hoşuma harcama.”

-Ya Rasulallâh! Tefe’ül nedir? diye sordular.

“Güzel kelamdır…” diye karşılık verdi.(18)

Rasul’ullâh (S.A.S.)’ın yanında Teşe’ümden söz edilmişti. Bunun üstüne Peygamberimiz;

“Bunun en uygunu tefe’üldür. Teşe’üm, bir müslanın azmettiği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biriniz, güzeline gitmeyen bir şey gördüğünde: ‘İlâhi! Uygunlukları yalnız sen verirsin, kötülükleri de lakin sen def edersin. Kötülükten korunmak, itaat ve yeterliliklere kudret, yalnız senin muvaffakiyet vermen ve hida-yetinledir.’ diye yakarış etsin.” buyurdu.(19)

(1) D. Mehmet Doğan, Büyük Türkçe Lügat, Birlik Yayınları, 1981, Ankara

(2) Yeni Türk Ansiklopedisi, Ötüken Yayınları, C.3, S.878

(3) I. Lütfi Çakan, Hurafe ve Batıl İnanışlar, S. 23.

(4) Nemi: 65

(5) Enam: 50

(6) A1 raf: 188

(7) Cin: 26-27

(8) I. Lütfi Çakan, Hurafe ve Batıl İnanışlar, S. 24-25

(9) Ma i de: 90

(10) I. Lütfi Çakan, Hurafe ve Batıl İnanışlar, S. 27-28

(11) Maide:3

(12) Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Lisanı, C.2, S. 1566-1567

(13) Riyazussalihin Tercemesi, C.3, S.219, Hadis: 1701

(14) Birebir yapıt, C.3, S. 219, Hadis: 1702

(15) Tıpkı yapıt, C.3, S. 220, Hadis: 1704

(16) Birebir yapıt, C.3, S. 221, Hadis: 1705

(17) I. Lütfi Çakan, Hurafe ve Batıl İnanışlar, S.30-31

(18) Riyazussalihin Tercemesi, C.3, S.221, Hadis: 1706

(19) Riyazussalihin Tercemesi, C.3, S.223, Hadis: 1709

Gündem

Kaynak: Haberler.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir