turizm tesvik kanunu kabul edildibelgesi olmayan tesis hizmet veremeyecek ErPXrHux

Turizm Teşvik Kanunu kabul edildi: Belgesi olmayan tesis hizmet veremeyecek

Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Heyeti’nde kabul edildi.

Kanuna nazaran, Kültür ve Gezim Bakanlığınca uygun görülen kültür ve gezim savunma ve gelişim bölgeleri veya gezim merkezlerinde, hususi kesim iştirakiyle “gezim hizmetleri yönetim birlikleri” kurulacak.

“Gezim merkezleri”, kültür ve gezim savunma ve gelişim bölgeleri haricinde kalmakla beraber bu bölgelerin niteliğini taşıyan, gezim hareketleri ve faaliyetleri açısından ilk olarak geliştirilmesinde kamu faydası bulunan orman nitelikli olanlar dahil, Hazine taşınmazları ile tescili mümkün olan devletin karar ve tasarrufu altındaki yerlerde yeri, mevkisi ve sonları, Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve duyuru edilen alanları tanımlayacak.

Kültür ve gezim muhafaza ve gelişim bölgeleri ile gezim merkezlerinin tespitine ilişkin yeni kriterler getirilecek. Buna nazaran ülkenin organik, zamanı, arkeolojik ve sosyokültürel gezim pahaları ile gezim potansiyeli dikkate alınacak.

Cumhurbaşkanınca kabul edilen yatırımlarda, devlet yardımları hakkında kararda kültür ve gezim muhafaza ve gelişim bölgeleri için belirlenen kural dışı, muafiyet ve teşvik kararları, gezim merkezleri hakkında da uygulanacak.

Kültür ve Gezim Bakanlığınca uygun görülen kültür ve gezim muhafaza ve gelişim bölgelerinde, alanın bütüncül bir anlayışla korunmasının, geliştirilmesinin, toplumsal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesinin ve işletilmesinin hususi dal iş birliği ile sağlanması gayesiyle Bakanlık tarafınca, ismine tahsis yapılanların iştirakiyle gezim hizmetleri yönetim birlikleri kurulmasında Bakanlık yetkili olacak.

Konaklama ve plaj işletmelerinin belgelendirilmesi

Gezim branşında, Turizmi Teşvik Kanunu ve başka mevzuatta yer edinen teşvik önlemleri ile kural dışı, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Kültür ve Gezim Bakanlığından gezim yatırımı evrakı veya gezim işletmesi dokümanı alınması zaruriliği getirilecek.

Evraklı yatırımların, Bakanlıkça belirlenen mühletler içinde tamamlanarak işletmeye açılması zarurî olacak lakin bu mühlet Bakanlıkça uzatılabilecek.

Yetkili yönetim tarafınca iş yeri açma ve emek harcama ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içinde Bakanlıktan gezim işletmesi evrakı almaları mecburî olacak.

Bakanlık tarafınca gezim işletmesi evrakı iptal edilen konaklama işletmelerinin iptal kararının bildiri tarihinden itibaren 1 yıl içinde yine gezim işletmesi evrakı almaları mecburî hale getirilecek.

Kamu kurum veya kurumlarının misafirhaneleri, vilayetlerevi ve orduevleri için Bakanlıktan gezim evrakı alınması mecburî olmayacak.

Konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerinin, iş yeri açma ve emek harcama ruhsatı almalarını takiben 7 gün içinde gezim işletmesi dokümanı almak için Bakanlığa müracaat yapmaları ve başvuruyu takiben yapılacak denetim sonucunda var ise belirlenen eksikliklerini, tebligat tarihinden itibaren 30 gün içinde gidererek gezim işletmesi dokümanı almaları zarurî olacak.

Bakanlık tarafınca gezim işletmesi dokümanı iptal edilen plaj işletmelerinin, iptal sürecinin bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde gezim işletmesi evrakı almaları mecburiliği getirilecek.

Gezim işletmesi dokümanı alamayan işletmelerin faaliyetlerine son verilecek

Belirtilen müddetler içinde gezim işletmesi evrakı alamayan konaklama ve plaj işletmeleri, işletmeye açılamayacak ve faaliyette bulunamayacak. Bu işletmelerin iş yeri açma ve emek harcama ruhsatı, Bakanlıkça meydana getirilen bildirim üstüne yetkili yönetim tarafınca 1 ay içinde iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecek.

Tahsisli kamu taşınmazları üstünde yer edinen tesisler için tahsis şartları uygulanacak.

Kültür ve Gezim Bakanlığınca, gezim kesiminin kalkınmasını ve planlı ve denetimli halde gelişimini sağlamak için toplumsal ve teknik altyapı hizmetlerinin karşılanması için kültür ve gezim savunma ve gelişim bölgesi ile gezim merkezlerinde bulunan konaklama tesislerinin tıp veya kullanım sonucu değişikliği ile kapasite artışı durumlarında yatırımcıdan toplumsal, teknik ve gibisi altyapıya iştirak hissesi istenecek.

Lüks kampçılığın yasal altyapısı oluşturulacak

Kültür ve gezim muhafaza ve gelişim bölgelerinde ve gezim merkezlerinde devletin karar ve tasarrufu altındaki yerlerin kamu faydası doğrultusunda korunmasına veya kullanılmasına katkıda bulunacak, fiyatsız girişli günübirlik tesis yapılmasına ilişkin yordam ve asıllar belirlenecek.

Lüks kampçılık gezim çeşidinin yasal altyapısı oluşturulacak ve denetimli gelişimi sağlanacak. Bu kapsamda Kıyı Kanunu’na uygun olmak kaydıyla, yerleşim tasarım ve yönetim planı ile şartları belirlenen, organik çevre ile uyumlu, kalıcı yapı içermeyen, lüzumlu güvenlik önlemleri alınan âlâ donanımlı lüks çadırlarda gelişmiş hizmet sunan süreksiz lüks çadır tesisleri yapılması hedefiyle kiralama yapılabilecek. Tesis kapsamında yapılacak her türlü birim, temelsiz ahşap platform üstüne, mümkün olan minimum müdahaleyle, çevre dostu çadır materyali kullanılarak ve organik ekosisteme uygun yapılacak.

Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan ve gezim işletmesi dokümanı almayan tesisler işletmeye açılamayacak.

Bakanlıktan gezim işletmesi dokümanı alınmasının akabinde öteki bir sürece gerek kalmaksızın 15 gün içinde bu tesisler için iş yeri açma ve emek harcama ruhsatı verilecek. Mukavelelerine alışılmamış olarak Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan tesislerin kira mukaveleleri feshedilecek ve taşınmazın tahliyesi sağlanacak.

Kamu taşınmazlarının Bakanlığa tahsisi mühleti uzatılıyor

Kamu taşınmazlarının gezim gayeli kullanılmak suretiyle Kültür ve Gezim Bakanlığına tahsisi müddeti, uygulamada karşılaşılan problemlerin giderilmesi için 2 aydan 3 aya çıkarılacak.

Mera, yaylak ve kışlaklar; ot bedeli taşınmazın yatırımcıya tahsisi kademesinde yatırımcı tarafınca karşılanmak kaydıyla, Mera Kanunu kararlarına nazaran tahsis maksadı değiştirilerek, yalnızca gezim hedefli kullanılacağına ilişkin şerhli olarak Hazine ismine tapuya tescil edilecek ve tescili müteakip Kültür ve Gezim Bakanlığına tahsis edilecek.

Kültür ve gezim muhafaza ve gelişim bölgeleri ve gezim merkezleri ile bu bölge ve merkezlerin haricinde olmakla beraber denize kıyısı olan ilçelerde, Ulusal Parklar Kanunu mucibince tespit ve duyuru edilen yerlerde, ilgili bakanlıkça belirlenen ve üstünde konaklama tesisi bulunan veya konaklama tesisi yapılması uygun görülen alanları yatırımcılara tahsis etmeye yalnızca Kültür ve Gezim Bakanlığı yetkili olacak. Bu yerlerde lüks çadır, çadır ve karavan alanı yapılması ve işletilmesi gayesiyle yapılacak kiralamalar hariç, ilgili kurumlarca konaklama içeren tesis yapılması hedefiyle kiralama veya tahsis yapılamayacak, müsaade verilemeyecek.

Kültür ve gezim savunma ve gelişim bölgeleri ve gezim merkezlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uygun görülen yat limanlarının yapılması emeliyle yatırımcılara taşınmaz tahsis etmeye Kültür ve Gezim Bakanlığı yetkili olacak.

Evraklı yatırım ve işletmelerin gezim gayeli kullanımının devamı kaydıyla tümünün devredilmesi veya kiraya verilmesi durumunda, evre veya kiralama öncesinde Kültür ve Gezim Bakanlığına informasyon verilmesi zarurî olacak. Tahsisli kamu taşınmazında yer edinen dokümana bahis tesisler için tahsis şartları ayrıyeten uygulanacak.

Dokümanlı işletmeler, ülke turizminin göstergelerinin belirlenmesinde kullanılacak dataları belirlenen müddetlerde Bakanlığa bildirmekle yükümlü olacak.

Dokümanlı yatırım ve işletmelerin, Bakanlıkça istenilen informasyon ve evrakları, verilen müddet içinde sağlamak mevzusunda yükümlülüğü bulunacak.

Kültür ve Gezim Bakanlığı, misyonuyla ilgili süreçlerin bildirimi için gerçek ve hukuksal şahıslara elektronik tebligat adresi alma zaruriliği getirmeye ve bu adresin alınmasına ilişkin biçim ve asılları belirlemeye yetkili kılınacak.

Evraklı işletmeler Türkiye Gezim Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun’a nazaran gezim hissesinin ödenmesine ilişkin belgeyi 15 gün içinde Bakanlıkça belirlenecek adap ve asıllar çerçevesinde ibraz etmekle yükümlü olacak. Bu dokümanların tesis mahallinde yapılacak kontrollerde de ibrazı mecburî olacak.

Deniz turizmi tesisleri işletmeciliği

Gerçek ve hukukî bireyler, Kültür ve Gezim Bakanlığından evrak almak şartıyla deniz turizmi tesisleri işletmeciliği yapabilecekler.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafınca faaliyetine ilişkin birinci kere müsaade verilen deniz turizmi tesisleri işletmelerinin, bu müsaadesi aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içinde Bakanlıktan gezim işletmesi dokümanı almaları zarurî olacak.

Bakanlık tarafınca gezim işletmesi dokümanı iptal edilen deniz turizmi tesisi işletmelerinin, iptal kararının bildirim tarihinden itibaren 1 yıl içinde yine doküman almaları mecburî olacak.

Gerçek ve hükmî bireyler tarafınca, gezim hedefli sportif etkinlik işletmeciliğine ve ticari faaliyetine temel olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenmiş evrakları haiz olmak kaydıyla deniz turizmi araçları işletmeciliği yapılabilmesi için Bakanlıktan evrak alınması lüzumlu olacak.

Bakanlıktan evraklı deniz turizmi araçları ile gezim gayeli sportif etkinlik işletmeleri, Bakanlıkça düzenlenecek yönetmelikte belirtilen gayeler haricinde faaliyette bulunamayacaklar.

İstanbul’da etkinlik gösteren ve ilgili yönetimler tarafınca yolcu nakliyeciliği yapmak suretiyle yetkilendirilen deniz araçları, Bakanlıkça belirlenecek kaideleri taşımaları kaydıyla ve belirlenecek karşılık üstünden evrak düzenlenmek suretiyle gezinsel gezi emelli kullanılabilecek.

Kaynak: Dunya

🔥3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir