Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 6 sözleşmeli personel alacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: KONTRATLI İŞÇİ ALIM İLANI

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında istihdam edilmek suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B unsuru ve 06.06.1978 tarihindeki ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Sonucu ile yürürlüğe konulmuş olan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ilişik Esaslar” kapsamında Tablo-1’de belirtilen toplam 5 durum için imtihanla kontratlı işçi alımı yapılacaktır.

I. GİRİŞ İMTİHANINA MÜRACAAT KAİDELERİ

A. GENEL KOŞULLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunun (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden dolayı bir yıl veya daha çok müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan meydana gelen malvarlığı pahalarını aklama veya kaçakçılık cürümlerinden mahküm olmamak,

ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 53 üncü unsur kararları gizli saklı kalmak kaydı ile vazifesini sürekli yapmasına sakınca olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- Giriş imtihanının yapıldığı senenin ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1987 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

3- Arşiv araştırması sonucu pozitif yönde olmak.

4- ÖSYM tarafınca 2020 senesinde meydana getirilen Kamu İşçi Seçme İmtihanı (B) Kümesinden ön lisans mezunları için KPSS P(93) ve ortaöğretim mezunları için KPSS P(94) puan çeşidinden minimum 60 puan almış olmak kaydıyla müracaatta bulunanlardan, KPSS puan çeşidi ve tercih edilen durum unvanı temel alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına nazaran duyuru edilen konum sayısının 10 katı adayın içinde bulunmak.

5- Adaylar lakin bir konum unvanı imtihanına başvurabilecektir. Birden fazla konum unvanına meydana getirilen müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6- Kamu kurum ve kurumlarında 4/B kontratlı işçi durumlarında misyon yapmakta iken, hizmet mukavelesi temellerine muhalif hareket etmesi sebebiyle mukavelesi kurumlarınca feshedilenler ile sözleşme periyodu içinde hizmet mukavelesini tek taraflı feshedenlerin, müracaat zamanı prestijiyle bir senelik bekleme mühletini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Lakin, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ilişik Temellerin Ek 1 inci unsurunun dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine nazaran kontratını tek taraflı feshedenler söz mevzusu bir senelik bekleme müddeti koşuluna doğal olarak değildir.

B. ÖZEL KAİDELER

1- Dayanak Çalışanı (Temizlik Mensubu)

a) Ortaöğretim kurumlanma rastgele bir alanından mezun olmak.

b) Tercihen, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen paklık ve/yada hijyen sertifikasına haiz olmak.

c) Bulaşıcı hastalığı bulunmamak. (Giriş imtihanında başarıya ulaşmış olarak atanmaya hak kazanan adayların atanabilmesi için Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları, bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair ibarenin de yer almış olduğu sağlık heyeti raporunu Başkanlığa sunmaları gerekir.)

2- Programcı

a) Yükseköğretim kurumlannın bilgisayar programcılığı ile ilgili kısımlarından ön lisans seviyesinde mezun olmak veya ön lisans mezunu olmak şartıyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Ulusal Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak.

b) Minimum D seviyesinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine haiz olmak.

c) Tercihen .NET/C#/ASP.NET sertifikasına haiz olmak.

II. MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE DOKÜMANLAR

1- Fotoğraflı “İş Talep Formu” (Başkanlığın web sitesinden temin edilebilir)

2- Müracaat koşullarına uygun KPSS puan dokümanının kopyası

3- Mezuniyet belgesi/Mezuniyet dokümanının kopyası (e-Devletten alınabilir)

4- Nüfus kayıt örneği dokümanı (e-Devletten alınabilir)

5- Yerleşim yeri (ikametgah) evrakı (e-Devletten alınabilir)

6- İsimli sicil evrakı (e-Devletten alınabilir)

7- Adam adaylar için askerlik durum dokümanı (e-Devletten alınabilir)

8- Dayanak Çalışanı (Temizlik Mensubu) konumu için var ise paklık ve/yada hijyen sertifikasının kopyası

9- Programcı durumu için yükseköğretim kuramlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili olmayan kısımlarından mezun olanların bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını gösterir evrak veya bu alanda Ulusal Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın kopyası

10- Programcı konumu için var ise .NET/C#/ASP.NET sertifikasının kopyası

III. MÜRACAAT HALİ VE MÜRACAAT DOKÜMANLARININ TESLİM YERİ

1- Müracaatlar, Başkanlığın Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145 Balgat/Çankaya/ Ankara adresindeki ana hizmet binasına elden veya posta kanalıyla yapılacaktır. Postada yaşanacak gecikmelerden Başkanlık görevli değildir.

2- Giriş imtihanı müracaatları 17.01.2022 Pazartesi saat 09.00’da başlayıp 31.01.2022 Pazartesi saat 18.00’de sona erecektir. Müracaat müddetinden sonrasında Başkanlığa ulaşacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

3- Müracaat evrakı noksan adayların başvurusu kabul edilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya yanılgı bulunduğunu fark eden adaylar ise müracaat müddetinin bitimine kadar müracaatlarını yenilemek zorundadırlar.

4- Adaylar, ilanda yer edinen puan tiplerinden iki veya daha fazlasına haiz iseler lakin bir puan çeşidi ve en fazla bir adet durum için müracaatta bulunabileceklerdir. Birden fazla tercihte bulunan adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

5- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin ilgili kısımlara denkliği olan adayların denklik dokümanlarını müracaat esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.

6- Programcı durumuna başvuracak olup yükseköğretim kuramlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bir ön lisans kısmı mezunu olmayan adayların minimum ön lisans mezunu olmak şartıyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığına dair belgeyi veya bu alanda Ulusal Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikayı müracaat esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.

IV. MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ

1- Müracaatlar yalnızca, adayların müracaatında ibraz ettikleri data ve dokümanlar üstünden değerlendirilecektir. Bundan dolayı adayların müracaat yaparken ibraz ettikleri data ve evrakın doğruluğundan güvenilir olmaları gerekmektedir. Müracaatta ibraz edilmemiş olan hiçbir data veya doküman değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Kıymetlendirme sonucunda müracaat koşullarını taşımadığı anlaşılan adayların müracaatları reddedilecektir.

3- Müracaat kıymetlendirme sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2 iş günü içinde Başkanlığa dilekçe ile yapılacaktır. Müddetinde yapılmayan itirazlar sürece alınmayacaktır.

5- Tıpkı konum için başvuran adaylardan son olarak adayın almış olduğu puan ile birebir puana haiz adaylar da imtihana katılmaya hak kazanacaktır.

6- Giriş imtihanının zamanı, saati ve yeri Başkanlığın web sitesinden (www.ytb.gov.tr) ayrıyeten duyurulacak olup adaylara ayrıyeten yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

V. GİRİŞ İMTİHANININ BİÇİMİ VE İMTİHAN BAHİSLERİ

1- Takviye İşçisi (Temizlik Mensubu) konumu için yalnızca kelamlı sınav; Programcı durumu için ise yazılı ve kelamlı sınav uygulanacaktır.

2- Yazılı sınav mevzuları Tablo-2’de belirtilen halde olacaktır.

3- Kelamlı imtihanda adaylar her bir kurul üyesi tarafınca;

a) Konuma ilişkin data seviyesi (50 puan),

b) Genel kültürü ve genel kabiliyeti (15 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tavır ve davranışlarının vazifeye uygunluğu (15 puan),

ç) Özgüveni, tabir kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı 10 (puan) hususlarında toplam 100 tam puan üstünden kıymetlendirilir.

4- Üyelerin vermiş olduğu puanların aritmetik averajı alınarak adayların kelamlı sınav puanı tespit edilir. Kelamlı imtihanda 100 tam puan üstünden minimum 70 puan almak gerekir.

5- Kelamlı imtihana katılmaya hak kazanılmış olduğu halde duyuru edilen sınav tarihinde imtihana katılmayan adaylar, imtihana katılma hakkını yitirmiş sayılacaktır.

VI. İMTİHAN SONUÇLARININ KIYMETLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ

1- Yalnızca kelamlı sınav yapılacak konumlar için, kelamlı imtihanda 100 tam puan üstünden 70 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve her bir durum için duyuru edilen konum sayısı kadar aslolan ve en fazla bir katına kadar yedek adaylar belirlenir. Kelamlı sınav puanı eşit olan adaylar KPSS puanlarına nazaran sıralanır.

2- Yazılı ve kelamlı sınav yapılacak konumlar için, yazılı sınav 100 tam puan üstünden kıymetlendirilir ve minimum 70 puan alan tüm adaylar kelamlı imtihana katılmaya hak kazanır. Kelamlı imtihanda ise 100 tam puan üstünden 70 puan adaylar, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve her bir konum için duyuru edilen durum sayısı kadar aslolan ve en fazla bir katına kadar yedek adaylar belirlenir. Kelamlı sınav puanı eşit olan adaylar KPSS puanlarına nazaran sıralanır.

3- Kelamlı imtihanda minimum 70 puan almış olmak aslolan ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için rastgele bir hak teşkil etmeyecektir.

4- Giriş imtihanı sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2 iş günü içinde dilekçe ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına yapılacaktır. Müddetinde yapılmayan itirazlar sürece alınmayacaktır.

5- İmtihan sonucunun mutlaklaştığı duyuru tarihinden itibaren bir yıl içinde rastgele bir nedenle boşalan konumlara, muvaffakiyet puan sıralamasına nazaran belirlenen yedek adaylar ortasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

BAŞKANLIK İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Oğuzlar Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 145, 06520 Balgat/Ankara/Türkiye

E-posta : sinav@ytb.gov.tr

İnternet Sitesi : www.ytb.gov.tr

Telefon : +90 312 218 42 40

695/1/1-1

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: KONTRATLI BİLİŞİM İŞÇİSİ ALIM İLANI

I. GENEL BİLGİLER

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Data Süreç Daire Başkanlığında tam vakitli olarak istihdam edilmek suretiyle, yapılacak uygulama ve kelamlı imtihanları ile 1 Kontratlı Bilişim Çalışanı alınacaktır.

Kontratlı Bilişim İşçisinin seçilmesi ve istihdam edilmesi 375 sayılı Kanun Sonucunda Kararnamenin ek 6 ncı unsuruna dayanılarak 31.12.2008 tarihindeki ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de piyasaya çıkan “Kamu Kurum ve Kurumlarının Büyük Ölçekli Data Süreç Ünitelerinde Kontratlı Bilişim Çalışanı İstihdamına Ilişik Temel ve Yollar Hakkında Yönetmelik” uyarınca yapılacaktır.

Bu ilana ilişkin tüm bilgilendirmeler Başkanlığın web sitesi (www.ytb.gov.tr) üstünden yapılacaktır. Adaylara ayrıyeten yazılı bildirim veya tebligat kanalıyla bilgilendirme yapılmayacaktır.

Müracaat esnasında istenen evrakların noksan olması ya da yetersiz data içermesi durumunda meydana getirilen müracaat kabul edilmeyecektir.

II. MÜRACAAT GENEL KOŞULLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunda yazılı genel kurallara haiz olmak,

Adam adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, askerliğe ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmiş veya sınav zamanı prestiji ile minimum bir yıl daha askerliğini tehir etmiş olmak,

Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme kabiliyetine, temsil kabiliyetine, analitik düşünme ve süratli problem çözme kabiliyetine haiz olmak,

Ağır iş temposuna ayak uydurabilmek ve ekip çalışmasına yatkın olmak,

Başkanlıkça talep edilmesi halinde, sertifika istenmeyen lakin data sahibi olması beklenilen hususlarda daha evvel çalışılan işyerlerinden ilgili mevzuda çalıştığını gösterir referans mektubu getirmek.

III. MÜRACAAT ÖZEL KOŞULLARI (NİTELİKLER)

Ağ ve Sistem Güvenliği Uzmanı (1 Şahıs – Tam Zamanlı)

Dört senelik eğitim veren fakültelerin mühendislik kısımlarından; fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üstüne eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

Büyük data süreç merkezlerinde ağ uzmanı/sistem yöneticisi olarak minimum 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

Lokal alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz lokal alan ağ (WLAN), sanal hususi ağ (VPN), dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri mevzusunda data ve tecrübe sahibi olmak,

Ağ mimarileri tasarımı, planlaması, güvenliği ve entegrasyonu mevzularında data ve tecrübe sahibi olmak,

Load Balancer, Firewall, NAC, SIEM, E-mail Gateway aygıtları idaresi mevzusunda data ve tecrübe sahibi olmak,

Kurumsal kablosuz ağ, switch, router idaresi ve güvenliği mevzusunda data ve tecrübe sahibi olmak,

Windows Server, Hyper-V, Cluster yapılandırma, Microsoft Active Directory, Exchange, Sharepoint, IIS, DNS, DHCP bahislerinde 1.000 üstü istemci için heyetim ve yönetim tecrübesine haiz olmak,

Veri depolama sistemleri, veri yedekleme sistemleri ve SAN switch mevzusunda mevzusunda data ve tecrübe sahibi olmak,

System Center Configuration Manager (SCCM) konfigürasyon ve idaresi mevzusunda data ve tecrübe sahibi olmak,

Scripting (perl veya shell veya powershell) mevzusunda data ve tecrübe sahibi olmak,

İş sürekliliği veya felaketten kurtarma sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde vazife almış olmak,

Ekip çalışmasına yatkın, yazışma maharetleri kuvvetli, gelişmeye açık, araştırmacı, süratli öğrenen ve netice odaklı çalışabilmek.

Tercihen:

Bulut Teknolojileri hakkında deneyim sahibi olmak

Orta veya büyük ölçekli data süreç merkezlerinin ISO/IEC 27001 belgelendirme süreçlerinde etkin olarak vazife almış olmak

ISO/IEC 27001 – Data Güvenliği İdaresi Sistemi Standardı Denetçi veya Baş Denetçi sertifikasına haiz bulunduğunu belgelemek

Ağ ve Sistem alanında MSCE Sertifikalarına haiz olmak

IV. MÜRACAATLARIN YAPILMASI

Müracaatlar, e-Devlet (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu işe Alım) ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üstünden çevrim içi yapılacak olup, 17.01.2022 Pazartesi saat 09.00’da başlamış olacak ve 31.01.2022 Pazartesi saat 18.00’de sona erecektir.

Müracaat için lüzumlu olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek evrak örnekleri şunlardır:

V. MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ

Müracaatların incelenmesi sonucunda genel ve hususi kuralları elde eden adaylardan imtihana katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 puanının %70’inin ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı temel alınarak yapılacak sıralamaya nazaran en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvurulan her konum için ataması yapılacak işçi sayısının on katı kadar aday sınav için çağrılacaktır. (Müracaat Puanı Hesaplama Metodu: [(KPSS P3 Puanı x 0,70) + (Yabancı Dil Puanı x 0,30)])

KPSS puanı olmayan veya evrak ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı dokümanı ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Adaylar, duyuru edilen durumlardan yalnızca birini tercih edebilecektir.

Her bir konum için en yüksek puandan başlanarak “VII. Sözleşme Ücretleri” kısmında verilen tabloda yer edinen “Sınava Çağrılacak Aday Sayısı” sütununda belirtilen sayı kadar aday imtihana katılmaya hak kazanacaktır. İmtihana katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Her bir konum için son sırada birebir puana haiz birden fazla adayın bulunması halinde, bu şahısların tamamı imtihana kabul edilecektir.

Müracaatları değerlendirilip imtihana katılmaya hak kazanan adayların sıralaması Başkanlık web sitesinde duyuru edilecektir. Adaylara ayrıyeten yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Müracaat kıymetlendirme sonuçlarına 3 iş günü içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. Müddetinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. itirazlar, itiraz müddetinin bitiminden itibaren 2 iş günü içinde kıymetlendirilerek sonuçlandırılacak ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır. Söz mevzusu itiraz sonucunda duyuru edilen listelerde bir değişim olması durumunda şimdiki listeler en geç 1 iş günü içinde Başkanlık web sitesinde gene duyuru edilecektir. Güncellenen listeler ile ilgili adaylara ayrıyeten yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VI. İMTİHAN

İmtihan, uygulama ve kelamlı olarak yapılacaktır. İmtihan sonucunda 100 (yüz) tam puan üstünden 70 (yetmiş) ve üstü puan alan adaylar ortasından puan sırasına nazaran, duyuru edilen konum sayısı kadar aday aslolan olarak, aslolan aday sayısı kadar aday da yedek olarak duyuru edilecektir.

İmtihan bahisleri, mesleksel bilgiler ve başvurulan konumun uzmanlık hususlarına uygun olarak bu ilanın “III. Müracaat Hususi Koşulları (Nitelikler)” kısmında tanımlanan her bir konum için belirtilen tüm hususlar ve konulardır.

İmtihan yeri ve tarihleri Başkanlık web sitesinde duyuru edilecektir. Adaylara ayrıyeten yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII. KONTRAT FİYATLARI

Aylık brüt mukavele fiyatı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü hususunun (B) bendine nazaran istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının hususi kaideler başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak fiyat olacaktır. Lakin; Başkanlık aylık brüt mukavele fiyatı katsayı tavanı altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme hayata geçirmeye yetkilidir.

Durumlara nazaran alınacak şahıs sayısı ve fiyatlar aşağıdaki tabloya nazaran uygulanacaktır.

VIII. SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak imtihanın neticeleri Başkanlık web sitesinde duyuru edilecektir.

Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 iş günü içinde sınav sonuçlarına Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Müddetinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz müddetinin bitiminden itibaren en geç 7 iş günü içinde İmtihan Kurulu tarafınca kıymetlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz mevzusu itiraz sonucunda duyuru edilen listelerde bir değişim olması durumunda yeni listeler Başkanlık web sitesinde gene duyuru edilecektir. İmtihanı kazanan asil adaylara posta yolu ile yazılı bildirimde bulunulacaktır.

BAŞKANLIK İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Oğuzlar Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 145, 06520 Balgat/Ankara/Türkiye

E-posta : sinav@ytb.gov.tr

İnternet Sitesi : www.ytb.gov.tr

Telefon : +90 312 218 42 40

695/2/1-1

Kaynak: Memurlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir